Profetie in de Bijbel

Profetie

Zondaren zullen gestraft worden, rechtvaardigen zijn veilig

Spreuken 1:15-33 | Webmaster3 | ingevoerd: 26-11-2021 | gewijzigd: 16-08-2023
Profeet: Salomo | Geadresseerde: Israël
Trefwoorden: goddelozen, straf

Samenvatting

De goddelozen worden ooit gestraft. Wie naar God luistert, is veilig en vrij van angst voor het kwaad.

Bijbeltekst

15 Mijn zoon, ga niet met hen op weg,
weerhoud je voet van hun pad,
16 want hun voeten snellen naar het kwaad
en zij haasten zich om bloed te vergieten.
17 Voorzeker, het net wordt tevergeefs gespannen
voor de ogen van al wat vleugels bezit.
18 Zíj loeren op hun eigen bloed,
zij belagen hun eigen leven.
19 Zo zijn de paden van allen die op winstbejag uit zijn,
die ontneemt haar bezitters het leven.
De oproep van de Wijsheid
20 Buiten roept de hoogste Wijsheid luid,
op de pleinen laat Zij Haar stem klinken.
21 Zij roept boven het rumoer uit,
aan de ingangen van de poorten in de stad spreekt Zij Haar woorden uit.
22 Hoelang zult u, onverstandigen, onverstand liefhebben,
zullen spotters spotternij voor zich begeren
en dwazen kennis haten?
23 Keert u zich tot Mijn bestraffing,
zie, Ik zal Mijn Geest over u uitstorten,
Mijn woorden u bekendmaken.
24 Omdat Ik riep, maar u weigerde,
Mijn hand uitstrekte, maar niemand er acht op sloeg,
25 omdat u al Mijn raad verwierp,
Mijn bestraffing niet hebt gewild,
26 daarom zal Ik ook lachen om uw ondergang,
u bespotten wanneer uw angst komt,
27 wanneer uw angst komt als een verwoesting,
uw ondergang eraan komt als een wervelwind,
wanneer benauwdheid en nood over u komen.
28 Dan zullen zij tot Mij roepen, maar Ik zal niet antwoorden.
Zij zullen mij ernstig zoeken, maar zullen Mij niet vinden,
29 omdat zij de kennis hebben gehaat
en de vreze des HEEREN niet hebben verkozen.
30 Zij hebben Mijn raad niet gewild,
al Mijn bestraffingen hebben zij verworpen.
31 Zij zullen van de vruchten van hun weg eten,
en verzadigd worden van hun eigen opvattingen,
32 want de afvalligheid van de onverstandigen zal hen doden
en de zorgeloze rust van de dwazen zal hen ombrengen.
33 Maar wie naar Mij luistert, zal veilig wonen,
hij zal vrij zijn van angst voor het kwaad.

Uitleg

In dit gedeelte van de inleiding van het boek Spreuken waarschuwt Salomo voor het volgen van zondaars. Salomo geeft een aantal eigenschappen van hen en vertelt hoe het met ze afloopt.

Eigenschappen:
- ze haasten zich naar het kwaad
- ze haasten zich om bloed te vergieten
- ze houden van onverstand
- ze houden spotternij
- ze haten kennis
- ze willen zich niet bekeren
- ze roepen hun ondergang zelf over hen uit

Hoe loopt het met ze af:
- de verwoesting komt snel (als een wervelwind)
- God zal lachen om hun ondergang.
- op dat moment zullen ze God aanroepen maar Hij zal niet antwoorden.

De rechtvaardigen zullen niet gestraft worden. Zij zullen veilig wonen en vrij zijn van angst voor het kwaad. Mogelijk is dit een aanwijzing van de opname van de gemeente.

Vervuld: nee

De goddelozen zijn nog niet gestraft.