Profetie in de Bijbel

Profetie

Verdrukkers van christenen worden gestraft

2 Tessalonicenzen 1:3-12 | Webmaster3 | ingevoerd: 13-02-2022 | gewijzigd: 13-02-2022
Profeet: Paulus | Geadresseerde: Christenen in Thessalonica
Trefwoorden: Verdrukking, vergelding, straf, verlichting, Paulus

Samenvatting

Ooit zullen degene die de christenen verdrukken, zelf verdrukt worden. Op dat moment komt er verlichting voor de christenen.

Bijbeltekst

3 Wij moeten God altijd voor u danken, broeders, zoals het behoort, omdat uw geloof buitengewoon sterk groeit en de liefde van ieder van u allen tot elkaar steeds toeneemt,
4 zodat wij zelf over u roemen in de gemeenten van God vanwege uw volharding en geloof in al uw vervolgingen en in de verdrukkingen die u verdraagt:
5 een teken van Gods rechtvaardig oordeel dat u het Koninkrijk van God waardig geacht wordt, waarvoor u ook lijdt.
6 Het is immers rechtvaardig van God verdrukking te vergelden aan hen die u verdrukken,
7 en aan u die verdrukt wordt, samen met ons verlichting te geven bij de openbaring van de Heere Jezus vanuit de hemel met de engelen van Zijn kracht,
8 wanneer Hij met vlammend vuur wraak oefent over hen die God niet kennen, en over hen die het Evangelie van onze Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn.
9 Zij zullen als straf het eeuwig verderf ondergaan, weg van het aangezicht van de Heere en van de heerlijkheid van Zijn macht,
10 wanneer Hij zal gekomen zijn om op die dag verheerlijkt te worden in Zijn heiligen en bewonderd te worden in allen die geloven (want bij u vond ons getuigenis geloof).
11 Daarom bidden wij ook altijd voor u dat onze God u de roeping waard acht en Hij al het welbehagen van Zijn goedheid en het werk van het geloof met kracht volbrengt,
12 opdat de Naam van onze Heere Jezus Christus in u verheerlijkt wordt, en u in Hem, overeenkomstig de genade van onze God en van de Heere Jezus Christus.

Uitleg

Deze tekst komt uit de inleiding van de tweede brief van Paulus aan de gemeente in Thessalocina. Paulus prijst de christenen omdat hun geloof sterk groeit en hun liefde toemeemt, ondanks de vervolging en onderdrukken die ze meemaken. Paulus zegt dat degenen die hen onderdrukken, zelf onderdrukt zullen worden; hij noemt dat rechtvaardig. We leren een aantal zaken over deze 'wraak' van God:
- Hoe gebeurt het? Met vlammend vuur. De verdrukkers ondergaan het eeuwig verderf, weg van God.
- Wanneer gebeurt het? Bij de openbaring van de Heere Jezus vanuit de hemel met de engelen van Zijn kracht. Op die dat wordt Jezus verheerlijk "in Zijn heiligen en bewondering allen die geloven".
- Op hetzelfde moment zal God de christenen verlichting geven. Niet alleen aan die in Thessalonica, maar ook elders. Paulus heeft het over 'samen met ons'. Met 'ons' bedoelt hij waarschijnlijk de ondertekenaar van de brief: hijzelf, Silvanus en Timotheüs (die worden in het eerste vers van de brief genoemd). De christenen zullen dus niet te lijden krijgen van de wraak van God. Hoe de verlichting eruitziet, wordt in deze verzen niet beschreven.

Vervuld: nee

De verdrukkers worden nog niet gestraft. Verlichting is nog niet gekomen voor veel christenen.

Gerelateerde profetieën

God komt een einde maken aan het onrecht (Jes. 59:15-20)
God komt de aarde oordelen (Ps. 98)
God komt naar de aarde om te oordelen (Ps. 50)
God komt om de goddelozen te oordelen (Mal. 4:1-3)
God bestraft Zijn tegenstanders (Nah. 1:2-8)
Jezus verlost christenen van de komende toorn (1 Tess. 1:9-10)