Profetie in de Bijbel

Profeet

Jezus

Leefde: op aarde 7Ė2 v.Chr. tot 30Ė33 n.Chr.

Zoon van God die naar de aarde kwam om de mensen te redden.

Bijbelboek Aantal Profetie
Bijbelboek Aantal Vervuld Profetie
MattheŁs40 IsraŽl is het zout van de aarde (Mat. 5:13)
Jezus zal de hele wet vervullen (Mat. 5:17-18)
Valse profeten zijn herkenbaar aan hun vruchten (Mat. 7:15-21)
Niet iedereen die Jezus Heere noemt komt koninkrijk in (Mat. 7:21-23)
Veel niet-joden zullen tot geloof komen (Mat. 8:5-13)
Jezus kondigt zijn vertrek aan (Mat. 9:14-17)
Wie het evangelie brengt, zal vervolgd worden (Mat. 10:16-22)
Evangelisatie gaat door totdat Jezus terugkeert (Mat. 10:23)
Jezus' komst veroorzaakt verdeeldheid in families (Mat. 10:34-39)
Jezus vervloekt drie steden in Galilea (Mat. 11:20-24)
Mensen moeten zich verantwoorden voor hun uitspraken (Mat. 12:36-37)
Wie bekeerd is, zal de niet-bekeerden veroordelen (Mat. 12:41-42)
Onkruid en tarwe zullen gelijk opgroeien (Mat. 13:24-30)
Jezus zal op 'deze petra' zijn gemeente bouwen (Mat. 16:13-20)
Jezus kondigt zijn lijden aan (Mat. 16:21)
De Zoon des mensen zal komen om te oordelen (Mat. 16:24-28)
Jezus profeteert dat Hij zal lijden en opstaan uit de dood (Mat. 17:1-13)
Jezus zegt dat Hij verraden wordt, zal sterven en zal opstaan (Mat. 17:22-23)
Wie niet de misdaden van zijn broeder vergeeft, wordt gestraft (Mat. 18:21-35)
Jezus vertelt welke beloning zijn volgelingen krijgen (Mat. 19:27-30)
Jezus kondigt aan hoe Hij gedood zal worden (Mat. 20:17-19)
De zonen van ZebedeŁs zullen lijden (Mat. 20:20-28)
FarizeeŽn zullen christenen vervolgen (Mat. 23:34-36)
Jezus stelt voorwaarde voor zijn tweede komst (Mat. 23:39)
Jezus kondigt de verwoesting van de tempel aan (Mat. 24:1-2)
Er komen oorlogen voordat de eindtijd aanbreekt (Mat. 24:6-8)
Jezus profeteert over de kerkgeschiedenis (Mat. 24:9-14)
Het evangelie wordt in de hele wereld verkondigd (Mat. 24:14)
Jezus kondigt de grote verdrukking aan (Mat. 24:15-22)
Jezus zegt dat er valse profeten en christussen komen (Mat. 24:23-28)
Verschijnselen in de hemel (Mat. 24:29-30)
Jezus over zijn wederkomst (Mat. 24:29-31)
Zoon des mensen komt op de wolken (Mat. 24:30-31)
Niemand weet wanneer Jezus terugkomt (Mat. 24:36)
Slaven van Jezus moeten voedsel geven (Mat. 24:45-51)
Dwaze meisje vergeten olie (Mat. 25:1-13)
Jezus oordeelt alle volken (Mat. 25:31-46)
Het laatste oordeel (Mat. 25:31-47)
Het evangelie gaat wereldwijd, over vrouw die Jezus zalfde wordt gesproken (Mat. 26:6-13)
Jezus zal geen wijn meer drinken (Mat. 26:29)
Markus7 Oorlogen geen teken van eindtijd (Mar. 13:7-8)
Jezus voorspelt vervolging christenen (Mar. 13:9-13)
Jezus vertelt wanneer de grote verdrukking begint (Mar. 13:14-20)
Jezus waarschuwt voor valse profeten (Mar. 13:21-23)
Verschijnselen in de hemel (Mar. 13:24-25)
Jezus over zijn wederkomst (Mar. 13:24-27)
Zoon des mensen komt op de wolken (Mar. 13:26-27)
Lucas8 Jezus voorspelt de verwoesting van Jeruzalem (Luc. 19:41-44)
Jezus kondigt de verwoesting van de tempel aan (Luc. 21:5-6)
Jezus kondigt oorlogen, opstanden en aardbevingen aan (Luc. 21:9-11)
De discipelen zullen vervolgd worden (Luc. 21:12-19)
Jezus profeteert de verwoesting van Jeruzalem (Luc. 21:20-24)
Tekenen aan de hemel en angst onder de volken (Luc. 21:25-28)
Jezus keert op een wolk terug op aarde (Luc. 21:27-28)
Bewoners van de aarde worden overvallen door de verdrukking (Luc. 21:34-36)
Johannes3 Jezus over zijn eigen hemelvaart en de rapture (Joh. 14:1-3)
De vervolgers van christenen denken dat ze goed doen (Joh. 16:2-3)
Jezus zegt dat Petrus zijn vrijheid zal verliezen (Joh. 21:18-19)
Handelingen1 Jezus profeteert bij de Hemelvaart (Hand. 1:4-8)
Openbaring4 Wie overwint heerst met ijzeren staf (Op. 2:26-28)
Bewaard worden voor het uur van verzoeking is mogelijk (Op. 3:10)
Wie overwint komt op de troon van Jezus te zitten (Op. 3:21)
De duivel wordt definitief verslagen (Op. 20:7-10)

Terug