Profetie in de Bijbel

Profetie

De Messias zal gerekend worden tot de misdadigers

Jesaja 53:12 | Webmaster3 | ingevoerd: 14-02-2014 | gewijzigd: 02-04-2017
Profeet: Jesaja | Geadresseerde: Israël
Trefwoorden: Messias, kruisiging, Jezus, misdadigers, Jezus

Samenvatting

In dit gedeelte over de lijden en sterven van de Messias schrijft Jesaja dat Hij gerekend zal worden tot de misdadigers.

Bijbeltekst

12 Daarom zal Ik Hem veel toedelen,
en machtigen zal Hij verdelen als buit,
omdat Hij Zijn ziel heeft uitgestort in de dood,
onder de overtreders is geteld,
omdat Hij de zonden van velen gedragen heeft
en voor de overtreders gebeden heeft.

Uitleg

Hoofdstuk 53 van Jesaja gaat over de eerste komst van Jezus. We lezen hoe tegen hem zou worden aangekeken, wat het doel is van zijn komst (verlossing) en hoe dat verlossingswerk zal worden volbracht. Ook lezen we details die we later in de evangeliën terugzien. In dit vers wordt vermeld dat de Messias tot de overtreders (misdadigers) gerekend zal worden.

Vervuld: ja

Jezus werd gevangen genomen als een misdadiger. Op het moment dat Hij wordt gearresteerd, wijst Hij erop dat daarmee een profetie uitkomt. Hij zegt: "Bent u er met zwaarden en stokken opuit gegaan als tegen een misdadiger om Mij te vangen? Dagelijks zat Ik bij u in de tempel om onderwijs te geven en u hebt Mij niet gegrepen, maar dit alles is geschied, opdat de Schriften van de profeten vervuld zouden worden" (Mat. 26:55-56).

Jezus is gekruisigd met aan weerszijde van Hem een misdadiger.
In Lukas 23:33 staat: "Toen zij op de plaats kwamen die Schedel genoemd werd, kruisigden ze Hem daar, met de misdadigers, de één aan de rechter- en de ander aan de linkerzijde." Markus schrijft in hoofdstuk 15:28: "En zij kruisigden met Hem twee misdadigers, een aan Zijn rechter- en een aan Zijn linkerzijde." Hij voeg eraan toe dat hiermee het Schriftwoord (kennelijk van Jesaja) in vervulling is gegaan.