Profetie in de Bijbel

Profetie

Een boom als beeld van de Messias

Ezechiël 17:22-24 | Webmaster3 | ingevoerd: 14-03-2016 | gewijzigd: 28-03-2016
Profeet: Ezechiel | Geadresseerde: Israël
Trefwoorden: Ezechiel, boom, Messias

Samenvatting

Ezechiel gebruikt het beeld van een boom om te laten zien wat de Messias zal doen.

Bijbeltekst

22 Zo zegt de Heere HEERE: Ík zal Zelf een deel van de kruin van de hoge ceder nemen en in de grond zetten. Van de top met zijn jonge loten zal Ik een breekbaar twijgje afplukken en Ik zal dat Zelf op een hoge en verheven berg planten.
23 Op de hoge berg van Israël zal Ik het planten. Het zal takken dragen, vruchten vormen en een machtige ceder worden, zodat daaronder allerlei soorten vogels zullen wonen: in de schaduw van zijn takken zullen ze wonen.
24 Dan zullen alle bomen van het veld weten dat Ík, de HEERE, de boom die hoog van stam is, vernederd heb. De boom die laag van stam is, heb Ik verheven, de jonge boom doen verdorren en de verdorde boom heb Ik doen uitlopen. Ík, de HEERE, heb gesproken en zal het doen.

Uitleg

Ezechiel schrijft in dit hoofdstuk over bomen. In het eerste vers leren we dat we dit verhaal niet letterlijk moeten nemen; het is een gelijkenis. De bomen blijken een beeld te zijn van machthebbers. Eerst schrijft de profeet over gewone, aardse leiders maar de boom die vanaf vers 22 groeit wordt door God zelf geplant. Als we zien wat ermee gebeurt dan moet het wel naar de Messias verwijzen.

Wat gebeurt er met deze boom?
- God neemt de regie in handen (v. 22).
- God plant een twijgje op een hoge berg. Dit twijgje wordt een machtige boom. Allerlei soorten vogels zullen in zijn schaduw wonen (v. 23).
- Vers 24 vertelt over de jonge boom (laag van stam). God laat die verdorren maar later weer uitlopen.

Vervuld: gedeeltelijk

Als we ervan uitgaan dat met de boom vanaf vers 22 Jezus bedoeld wordt, kunnen we stellen dat deze profetie gedeeltelijk vervuld is. God heeft Jezus naar de aarde gestuurd (v. 22). Hij is gestorven (verdord) en weer opgestaan (weer uitgelopen) wat we in vers 24 lezen. Vers 23, waarin gesproken wordt over het uitgroeien tot een machtige boom, is nog niet vervuld. Dit zal gebeuren in het duizendjarige rijk.