Profetie in de Bijbel

Profetie

God zegent Job

Job 42:10-17 | Webmaster3 | ingevoerd: 13-12-2020 | gewijzigd: 14-12-2020
Profeet: Job | Geadresseerde: Israël
Trefwoorden: Jodenvervolging, Job

Samenvatting

Nadat Job zwaar heeft geleden en geworsteld heeft met de vraag 'waarom', zegent God Job.

Bijbeltekst

10 En de HEERE bracht een omkeer in het levenslot van Job, toen hij gebeden had voor zijn vrienden. De HEERE vermeerderde alles wat Job bezeten had tot het dubbele toe.
11 Al zijn broers en al zijn zusters en allen die hem vroeger gekend hadden, kwamen bij hem en gebruikten de maaltijd met hem in zijn huis. Zij betuigden hem hun medeleven en vertroostten hem over al het onheil dat de HEERE over hem gebracht had. Zij gaven hem ieder een geldstuk en een gouden ring.
12 En de HEERE zegende het latere leven van Job meer dan zijn eerdere. Hij had veertienduizend schapen, zesduizend kamelen, duizend juk runderen en duizend ezelinnen.
13 Hij kreeg zeven zonen en drie dochters.
14 En hij gaf de eerste de naam Jemima, de tweede de naam Kezia, en de derde de naam Keren-Happuch.
15 Zulke mooie vrouwen als de dochters van Job waren er in heel het land niet te vinden, en hun vader gaf hun een erfelijk bezit onder hun broers.
16 Job leefde daarna nog honderdveertig jaar, en hij zag zijn kinderen en de kinderen van zijn kinderen, vier generaties.
17 En Job stierf, oud en van dagen verzadigd.

Uitleg

Meestal wordt het boek Job gelezen als een boek waarin de vraag van het waarom van het lijden van de gelovige centraal staat. Vaak wordt dan gezegd dat wij daar geen antwoord op kunnen geven; alleen God weet het. We kunnen de geschiedenis van Job ook zien als een beeld van het lijden van Gods volk, de Joden. Ondanks dat het niet slechter is dan ander volken, heeft het eeuwenlang zwaar geleden. In deze laatste verzen van het laatste hoofdstuk zien we dat het toch goed komt. Job krijgt:
- verdubbeling van het bezit
- vertroosting
- nageslacht
- lang leven
De zegeningen van Job lijken op die Israël volgens Jesaja 61:6-7 ooit zal krijgen:
"U zult het vermogen van heidenvolken eten, u zult u beroemen in hun luister. In plaats van uw dubbele schaamte en schande zullen zij juichen over hun deel. Daarom zullen zij in hun land het dubbele in erfelijk bezit hebben, zij zullen eeuwige blijdschap hebben."

Vervuld: nee

Het lijden van de Joden is nog niet voorbij. Nog steeds worden ze vervolgd.