Profetie in de Bijbel

Achtergronden

Duurt het duizendjarig rijk letterlijk duizend jaar?

Webmaster3 | ingevoerd: 26-10-2014 | gewijzigd: 09-10-2016 | 2 reacties
Wordt het duizendjarig rijk waar de Bijbel over spreekt, letterlijk een rijk op aarde en gaat het letterlijk duizend jaar bestaan? En wordt Jezus het hoofd van het rijk en gaat Hij regeren vanuit Jeruzalem? Eeuwenlang hebben theologen verkondigd dat je de profetieën over het duizendjarig rijk moet vergeestelijken. Als je tot bekering komt, gaat Jezus wonen in je hart, en dat is het duizendjarig rijk. Er zijn goede aanwijzingen om uit te zien naar een aardse regering van Jezus. In dit artikel zet ik de argumenten op een rij. De bijbelteksten in dit artikel zijn ontleend aan de Bijbel in de Herziene Statenvertaling, © 2010 Stichting HSV.

In Openbaring 20:1-7 lezen we dat er een periode zal komen dat de duivel aan de ketting wordt gelegd en Christus, met de christenen gaat regeren. Zes keer noemt Johannes in deze tekst een periode van duizend jaar. Als hij had bedoeld "een lange tijd" had hij waarschijnlijk andere termen gebruikt.

1 En ik zag een engel neerdalen uit de hemel met de sleutel van de afgrond en een grote ketting in zijn hand.
2 En hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en bond hem voor duizend jaar,
3 en wierp hem in de afgrond, en sloot hem daarin op en verzegelde die boven hem, opdat hij de volken niet meer zou misleiden, totdat de duizend jaar tot een einde gekomen zouden zijn. En daarna moet hij een korte tijd worden losgelaten.
4 En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten, en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God, die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden, die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En zij werden weer levend en gingen als koningen regeren met Christus, duizend jaar lang.
5 Maar de overigen van de doden werden niet weer levend, totdat de duizend jaar tot een einde gekomen waren. Dit is de eerste opstanding.
6 Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen regeren, duizend jaar lang.
7 En wanneer die duizend jaar tot een einde gekomen zijn, zal de satan uit zijn gevangenis worden losgelaten.

De engel heeft Maria beloofd dat haar zoon ooit op de troon van David zou zitten. In Lucas 1 lezen we:

31 En zie, u zult zwanger worden en een Zoon baren en u zult Hem de naam Jezus geven.
32 Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden, en God, de Heere, zal Hem de troon van Zijn vader David geven,
33 en Hij zal over het huis van Jakob Koning zijn tot in eeuwigheid en aan Zijn Koninkrijk zal geen einde komen.

David was letterlijk koning over het land Israël. Jezus zal op dezelfde troon zitten, en - volgens vers 33 - over het huis van Jakob (=Israël) koning zijn.

Over David gesproken. In Ezechiël 37 zegt God "Mijn Knecht David zal Koning over hen zijn" en God zal Zijn heiligdom voor eeuwig in hun midden plaatsen. Die "hun" en "hen" lijken te slaan op de joden in het land Israël.

In het eerste hoofdstuk van Handelingen vragen de discipelen aan Jezus of hij nu weer het koningschap voor Israël gaat instellen:

6 Zij dan die samengekomen waren, vroegen Hem: Heere, zult U in deze tijd voor Israël het Koninkrijk weer herstellen?

7 En Hij zei tegen hen: Het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in Zijn eigen macht gesteld heeft,
8 maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde.

Jezus zegt niet "dat gaat nooit gebeuren". Hij vertelt de discipelen dat de timing een zaak van Zijn Vader is.

Het was best begrijpelijk dat de discipelen erover begonnen. Ze kenden waarschijnlijk de profetieën over het vrederijk. Micha 4 bijvoorbeeld beschrijft hoe de Messias naar Jeruzalem komt om zijn vrederijk te stichting. In Micha 4:7 staat:

7 Ik zal wie mank gaat, stellen tot een overblijfsel
en wie verdreven was tot een machtig volk,
en de HEERE zal over hen Koning zijn
op de berg Sion,
van nu aan tot in eeuwigheid.

Eeuwen eerder gaf de profeet Nathan David de belofte dat hij ooit een nakomeling zal krijgen die een huis voor God zal bouwen en voor eeuwig koning zou worden. In 1 Kronieken 17:11-14 staat:

11 En het zal gebeuren, wanneer uw dagen voorbij zijn en u heen gaat naar uw vaderen, dat Ik uw nakomeling na u, die een van uw zonen zal zijn, zal doen opstaan, en Ik zal zijn koningschap bevestigen.
12 Die zal voor Mij een huis bouwen, en Ik zal zijn troon voor eeuwig bevestigen.
13 Ík zal hem tot een Vader zijn, en híj zal Mij tot een zoon zijn, en Mijn goedertierenheid zal Ik niet van hem wegnemen, zoals Ik die weggenomen heb van hem die er vóór u was,
14 maar Ik zal hem in Mijn huis en in Mijn koningschap voor eeuwig stand doen houden, en zijn troon zal voor eeuwig zeker zijn.

Het kan hier niet gaan om Salomo. Die bouwde wel de tempel maar was niet voor eeuwig koning.

Maar Jezus is nu toch al koning over de hele aarde? Nee. Dat bleek toen de duivel hem wilde verleiden. Matteüs 4:8-10:

8 Opnieuw nam de duivel Hem mee, nu naar een zeer hoge berg, en hij liet Hem al de koninkrijken van de wereld zien, met hun heerlijkheid,
9 en zei tegen Hem: Dit alles zal ik U geven, als U knielt en mij aanbidt.
10 Toen zei Jezus tegen hem: Ga weg, satan, want er staat geschreven: De Heere, uw God, zult u aanbidden en Hem alleen dienen.

De duivel bood Jezus alle koninkrijken op aarde aan. Dat had de duivel alleen kunnen doen als hij daarover de baas is. Jezus zal pas echt de baas over alle koninkrijken worden, als de duivel vastgebonden is.

Hoe moet je alle details verklaren die Jesaja 2:2-4 noemt over de regering van de HEERE in Jeruzalem als je Zijn regering figuurlijk ziet:

2 Het zal in het laatste der dagen geschieden
dat de berg van het huis van de HEERE vast zal staan
als de hoogste van de bergen,
en dat hij verheven zal worden boven de heuvels,
en dat alle heidenvolken ernaartoe zullen stromen.
3 Vele volken zullen gaan en zeggen:
Kom, laten wij opgaan naar de berg van de HEERE,
naar het huis van de God van Jakob;
dan zal Hij ons onderwijzen aangaande Zijn wegen,
en zullen wij Zijn paden bewandelen.
Want uit Sion zal de wet uitgaan,
en het woord van de HEERE uit Jeruzalem.
4 Hij zal oordelen tussen de heidenvolken
en veel volken vonnissen.
En zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen
en hun speren tot snoeimessen.
Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen.
Oorlog voeren zullen zij niet meer leren.

Wie zijn dan de heidenvolken die naar Jeruzalem stromen? Hoe moeten we het oordelen van de volken door de HEERE verklaren?

En hoe moeten we Ezechiël 40-48 lezen? Ezechiël lijkt meegenomen te zijn naar het Jeruzalem tijdens het duizendjarig rijk. Er staat een tempel, de heerlijkheid van God trekt erin en de Messias gaat op de troon zitten. In Ezechiël 43:5-7 lezen we:

5 Toen hief de Geest mij op en bracht mij in de binnenste voorhof. En zie, de heerlijkheid van de HEERE had het huis vervuld.
6 Daarop hoorde ik Iemand uit het huis met mij spreken, terwijl de Man naast mij bleef staan,
7 en Hij zei tegen mij: Mensenkind, dit is de plaats van Mijn troon en de plaats van Mijn voetzolen, waar Ik voor eeuwig wonen zal onder de Israëlieten. Zij die van het huis van Israël zijn, zullen Mijn heilige Naam niet meer verontreinigen, zij en hun koningen, met hun hoererij en met de dode lichamen van hun koningen op hun offerhoogten.

Het lijkt hier letterlijk om een Koning te gaan die gaat regeren. Later lezen we over de tempeldiensten die in de nieuwe tempel gehouden zullen worden, over de grenzen van het nieuwe Israël en de verdeling van het land onder de stammen. Lastig om dat allemaal symbolisch te zien.

Als we dat wèl doen, hoe moeten we dan de profetieën zien die voorafgaan aan die over het duizendjarig rijk? Moeten we de profetieën over Egypte, Ammon, Edom, Tyrus, Sidon, Assyrië en Mesech-Tubal ook symbolisch zien? Maar hoe dan? Hoe moeten we bijvoorbeeld Joël 3 lezen waarin beschreven wordt dat de HEERE de heidenvolken in Israël straft, en wordt afgesloten met de zin "En de HEERE zal wonen in Sion". Is het eerste gedeelte letterlijk en het laatste niet? Maar waarom niet?

Dezelfde profeten schreven ook veel over de terugkeer van de joden naar hun land en de oprichting van de staat Israël. Er is veel lef voor nodig om te beweren dat je die profetieën niet letterlijk moet nemen.

Maar waarom geloven veel protestantse christenen niet in een letterlijk duizendjarig rijk? Dat is vreemd omdat velen van hen zeggen de Bijbel van kaft tot kaft serieus te nemen. Het heeft te maken met kerkvader Augustinus. Die was aanvankelijk aanhanger van dit idee, maar verschoof richting het amillennialisme; de leer dat je het duizendjarig rijk figuurlijk moet zien. Het zou de leer van de katholieke kerk worden en na de reformatie namen de protestanten het idee mee. Wikipedia schrijft dat Calvijn het idee van een duizendjarig rijk "fictie" noemde en "te kinderachtig en niet nodig of waard om te weerleggen". Het is geen chique methode om een discussie te smoren door een idee belachelijk te maken. Ook is het heel anders dan wat we van de christenen in Berea leerden: alles wat hen werd verkondigd, checkten ze in de Bijbelse geschriften (Handelingen 17:11).

Reacties

De tijdseenheden die in de bijbel staan moet je niet letterlijk nemen maar je kunt ze wel (zeg maar relatief) met elkaar vergelijken.
Zo lees je hier (http://www.profetieindebijbel.nl/profetie.php?nr_profetie=76) dat het Beest en de koningen 1 uur zullen regeren. Wat te koppelen is aan punt 3 hierboven aan op deze pagina uit Openbaring 20:1-7 (citaat: 3. en wierp hem in de afgrond, en sloot hem daarin op en verzegelde die boven hem, opdat hij de volken niet meer zou misleiden, totdat de duizend jaar tot een einde gekomen zouden zijn. En daarna moet hij een korte tijd worden losgelaten.). Het duizendjarig rijk duurt 1.000 'jaar' terwijl de duivel en de satan 1 uur 'vrij' zullen zijn.

Daarop doorgaand denk ik dat daarmee wordt bedoeld; De 'Dag' ('de werken') duurt 1.000 'jaar' en de 'Nacht' ('het oordeel') duurt 1 uur. Beide dus weer 'relatief' t.o.v. elkaar.

Ralph Grijseels | 08-03-2016 05:09

Geweldig puntsgewijs uitgelegd. Geweldige website! Dank! Ik leer veel.

Ninon | 23-11-2017 22:02

Reageer op deze bijdrage

Plaats hier een snelle reactie.

Uw reactie
Controlevraag
Verder