Profetie in de Bijbel

Profetie

Jezus profeteert over de kerkgeschiedenis

Mattheüs 24:9-14 | Webmaster3 | ingevoerd: 27-10-2013
Profeet: Jezus | Geadresseerde: discipelen
Trefwoorden: kerkgeschiedenis, Jezus, Olijfberg, vervolging van christenen, verkondiging evangelie

Samenvatting

In dit gedeelte van de onderwijzing op de Olijfberg vertelt Jezus zijn discipelen wat de christenen te wachten staat, voordat de eindtijd aanbreekt.

Bijbeltekst

9 Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en u doden, en u zult door alle volken gehaat worden omwille van Mijn Naam.
10 En dan zullen er velen struikelen en zij zullen elkaar overleveren en elkaar haten.
11 En er zullen veel valse profeten opstaan en die zullen er velen misleiden.
12 En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen.
13 Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.
14 En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen.

Uitleg

Op de Olijfberg in Jeruzalem krijgen enkele discipelen van Jezus uitleg over zaken die in de toekomst zullen gebeuren. In de verzen 9-14 brengt Jezus een soort samenvatting van de kerkgeschiedenis die zal volgen. Het wordt geen gemakkelijke tijd:

- Christenen worden verdrukt, gedood en gehaat.
- Christenen zullen struikelen (hun geloof verliezen?) elkaar overleveren en haten (kerkscheuringen?).
- Er komen valse profeten die velen zullen misleiden (bijvoorbeeld vanuit de islam die beweert dat de Bijbel niet waar is en Jezus niet gestorven is voor onze zonden).
- Wetteloosheid neemt toe, liefde verkilt.

Vers 13 geeft de christen hoop: wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Dit zinnetje lijkt veel op aanmoedigingen in de brieven aan de zeven gemeenten het boek Openbaring. Interessant want veel uitleggers brengen ook deze brieven in verband met de kerkgeschiedenis.

Interessant is ook vers 14. Daarin wordt geprofeteerd dat het Evangelie in de hele wereld gepreekt wordt. Ook staat er dat het einde (de eindtijd) pas aanbreekt als dat gerealiseerd is.

Vervuld: gedeeltelijk

Het grootste deel van deze profetie is vervuld. De kerkgeschiedenis is inderdaad een geschiedenis met veel narigheid geweest. Zendelingen, radio- en tv-stations zijn druk bezig om zoveel mogelijk mensen het evangelie te brengen. Waarschijnlijk is nog niet iedereen bereikt en is het einde nog niet gekomen.