Profetie in de Bijbel

Profeet

Jezus

Leefde: op aarde 7–2 v.Chr. tot 30–33 n.Chr.

Zoon van God die naar de aarde kwam om de mensen te redden.

Bijbelboek Aantal Profetie
Bijbelboek Aantal Vervuld Profetie
Mattheüs41 Israël is het zout van de aarde (Mat. 5:13)
Jezus zal de hele wet vervullen (Mat. 5:17-18)
Valse profeten zijn herkenbaar aan hun vruchten (Mat. 7:15-21)
Niet iedereen die Jezus Heere noemt komt koninkrijk in (Mat. 7:21-23)
Veel niet-joden zullen tot geloof komen (Mat. 8:5-13)
Jezus kondigt zijn vertrek aan (Mat. 9:14-17)
Wie het evangelie brengt, zal vervolgd worden (Mat. 10:16-22)
Evangelisatie gaat door totdat Jezus terugkeert (Mat. 10:23)
Jezus' komst veroorzaakt verdeeldheid in families (Mat. 10:34-39)
Jezus vervloekt drie steden in Galilea (Mat. 11:20-24)
Mensen moeten zich verantwoorden voor hun uitspraken (Mat. 12:36-37)
Wie bekeerd is, zal de niet-bekeerden veroordelen (Mat. 12:41-42)
Onkruid en tarwe zullen gelijk opgroeien (Mat. 13:24-30)
Jezus zal op 'deze petra' zijn gemeente bouwen (Mat. 16:13-20)
Jezus kondigt zijn lijden aan (Mat. 16:21)
De Zoon des mensen zal komen om te oordelen (Mat. 16:24-28)
Jezus profeteert dat Hij zal lijden en opstaan uit de dood (Mat. 17:1-13)
Jezus zegt dat Hij verraden wordt, zal sterven en zal opstaan (Mat. 17:22-23)
Wie niet de misdaden van zijn broeder vergeeft, wordt gestraft (Mat. 18:21-35)
Jezus vertelt welke beloning zijn volgelingen krijgen (Mat. 19:27-30)
Jezus kondigt aan hoe Hij gedood zal worden (Mat. 20:17-19)
De zonen van Zebedeüs zullen lijden (Mat. 20:20-28)
Farizeeën zullen christenen vervolgen (Mat. 23:34-36)
Jezus stelt voorwaarde voor zijn tweede komst (Mat. 23:39)
Jezus kondigt de verwoesting van de tempel aan (Mat. 24:1-2)
Er komen oorlogen voordat de eindtijd aanbreekt (Mat. 24:6-8)
Jezus profeteert over de kerkgeschiedenis (Mat. 24:9-14)
Het evangelie wordt in de hele wereld verkondigd (Mat. 24:14)
Jezus kondigt de grote verdrukking aan (Mat. 24:15-22)
Jezus zegt dat er valse profeten en christussen komen (Mat. 24:23-28)
Verschijnselen in de hemel (Mat. 24:29-30)
Jezus over zijn wederkomst (Mat. 24:29-31)
Zoon des mensen komt op de wolken (Mat. 24:30-31)
Niemand weet wanneer hemel en aarde vergaan (Mat. 24:36)
Slaven van Jezus moeten voedsel geven (Mat. 24:45-51)
Dwaze meisje vergeten olie (Mat. 25:1-13)
Jezus oordeelt alle volken (Mat. 25:31-46)
Het laatste oordeel (Mat. 25:31-47)
Het evangelie gaat wereldwijd, over vrouw die Jezus zalfde wordt gesproken (Mat. 26:6-13)
Jezus zal geen wijn meer drinken (Mat. 26:29)
Jezus komt terug op de wolken (Mat. 26:64)
Markus15 Jezus profeteert over zijn vertrek (Mar. 2:18-22)
Eeuwig oordeel voor zonde tegen de Geest (Mar. 3:28-29)
Niet bij iedereen valt het Woord in goede aarde (Mar. 4:1-20)
Koninkrijk van God is als een mosterdzaad (Mar. 4:30-32)
Wie niet naar het evangelie wil luisteren, wordt zwaar gestraft (Mar. 6:7-13)
Jezus kondigt Zijn lijden, dood en opstanding aan (Mar. 8:31-33)
Wie Jezus wil volgen, moet zijn kruis dragen (Mar. 8:34-38)
Sommigen zullen het koninkrijk zien voordat ze sterven (Mar. 9:1)
Oorlogen geen teken van eindtijd (Mar. 13:7-8)
Jezus voorspelt vervolging christenen (Mar. 13:9-13)
Jezus vertelt wanneer de grote verdrukking begint (Mar. 13:14-20)
Jezus waarschuwt voor valse profeten (Mar. 13:21-23)
Verschijnselen in de hemel (Mar. 13:24-25)
Jezus over zijn wederkomst (Mar. 13:24-27)
Zoon des mensen komt op de wolken (Mar. 13:26-27)
Lucas32 Petrus zal visser van mensen worden (Luc. 5:1-11)
Jezus kondigt zijn vertrek aan (Luc. 5:33-39)
Jezus kondigt zijn lijden, dood en opstanding aan (Luc. 9:22)
Wie Jezus wil volgen, moet zijn kruis dragen (Luc. 9:22-26)
Sommigen zullen het koninkrijk zien voordat ze sterven (Luc. 9:27)
Derde aankondiging van het lijden (Luc. 9:43-45)
Jezus vervloekt Chorazin, Bethsaïda en Kapernaüm (Luc. 10:13-16)
Barmhartige Samaritaan geeft twee penningen (Luc. 10:25-37)
De koningin van de Zuiden zal ongelovigen veroordelen (Luc. 11:29-32)
Gelovigen moeten terugkomst van Jezus verwachten (Luc. 12:35-40)
Profetie over trouwe en ontrouwe rentmeester (Luc. 12:42-46)
Koninkrijk van God is als een mosterdzaad (Luc. 13:18-19)
Mensen blijven verbaasd achter als de Heer des Huizes de deur heeft gesloten (Luc. 13:22-30)
Jezus wordt op de derde dag voleindigd (Luc. 13:31-33)
Jeruzalem wordt verwoest, Jezus komt terug als de Joden Hem erkennen (Luc. 13:34-35)
Er is beloning bij de opstanding van rechtvaardigen (Luc. 14:7-14)
Genodigden willen niet naar feestmaal (Luc. 14:15-24)
De terugkeer van Jezus zal zijn als de bliksem (Luc. 17:22-24)
Jezus moet lijden en wordt verworpen (Luc. 17:25)
De dagen van Noach en Lot (Luc. 17:26-37)
De onrechtvaardige rechter (Luc. 18:1-8)
Wie zichzelf verhoogt, zal vernederd worden (Luc. 18:9-14)
Jezus over beloning in het eeuwige leven (Luc. 18:18-30)
Jezus vertelt wat met Hem in Jeruzalem zal gebeuren (Luc. 18:31-34)
Jezus voorspelt de verwoesting van Jeruzalem (Luc. 19:41-44)
Jezus kondigt de verwoesting van de tempel aan (Luc. 21:5-6)
Jezus kondigt oorlogen, opstanden en aardbevingen aan (Luc. 21:9-11)
De discipelen zullen vervolgd worden (Luc. 21:12-19)
Jezus profeteert de verwoesting van Jeruzalem (Luc. 21:20-24)
Tekenen aan de hemel en angst onder de volken (Luc. 21:25-28)
Jezus keert op een wolk terug op aarde (Luc. 21:27-28)
Bewoners van de aarde worden overvallen door de verdrukking (Luc. 21:34-36)
Johannes3 Jezus over zijn eigen hemelvaart en de opname (Joh. 14:1-3)
De vervolgers van christenen denken dat ze goed doen (Joh. 16:2-3)
Jezus zegt dat Petrus zijn vrijheid zal verliezen (Joh. 21:18-19)
Handelingen1 Jezus profeteert bij de Hemelvaart (Hand. 1:4-8)
Openbaring4 Wie overwint heerst met ijzeren staf (Op. 2:26-28)
Bewaard worden voor het uur van verzoeking is mogelijk (Op. 3:10)
Wie overwint komt op de troon van Jezus te zitten (Op. 3:21)
De duivel wordt definitief verslagen (Op. 20:7-10)

Terug