Profetie in de Bijbel

Profetie

Tyrus wordt verwoest, de stenen in het water gegooid

Ezechiël 26:1-14 | Webmaster3 | ingevoerd: 30-11-2013 | gewijzigd: 28-12-2013
Profeet: Ezechiël | Geadresseerde: Tyrus
Trefwoorden: Tyrus, Nebukadressar, verwoest, Ezechiël

Samenvatting

Ezechiël profeteert dat Tyrus verwoest wordt en de materialen waar de huizen van zijn gemaakt in het water worden gegooid.

Bijbeltekst

1 Het gebeurde in het elfde jaar, op de eerste van de maand, dat het woord van de HEERE tot mij kwam:
2 Mensenkind, omdat Tyrus van Jeruzalem gezegd heeft: Haha! Ze is verbroken, de poort van de volken! Haar macht is op mij overgegaan. Ik zal vol worden, de stad is verwoest,
3 daarom, zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik zál u, Tyrus! Ik zal vele heidenvolken tegen u laten opkomen, zoals de zee zijn golven laat opkomen.
4 Die zullen de muren van Tyrus te gronde richten en zijn torens omverhalen. Ja, Ik zal zijn gruis van hem wegvegen en het tot een kale rots maken.
5 Het zal een droogplaats voor sleepnetten worden, midden in de zee, want Ík heb het gesproken, spreekt de Heere HEERE. Het zal een buit voor de heidenvolken worden,
6 en zijn dochters die op het veld zijn, zullen met het zwaard gedood worden. Dan zullen zij weten dat Ik de HEERE ben.

7 Want zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik ga Nebukadrezar, de koning van Babel, de koning der koningen, uit het noorden naar Tyrus brengen, met paarden, strijdwagens en ruiters, en een verzamelde strijdmacht en veel volk.
8 Hij zal uw dochters op het veld met het zwaard doden en een schans tegen u maken, een belegeringsdam tegen u opwerpen en schilden tegen u opheffen.
9 Het beuken van zijn stormrammen richt hij tegen uw muren, en met zijn houwelen breekt hij uw torens af.
10 Vanwege de menigte van zijn paarden, zal hun stof u overdekken. Uw muren zullen beven vanwege het geraas van ruiters, wielen en strijdwagens, wanneer hij door uw poorten zal binnentrekken, zoals men een opengebroken stad binnentrekt.
11 Hij zal met de hoeven van zijn paarden al uw straten stuktrappen. Uw volk zal hij met het zwaard doden en uw sterke zuilen zullen ter aarde storten.
12 Zij zullen uw vermogen roven, uw handelswaren plunderen, uw muren omverhalen en uw begerenswaardige huizen afbreken. Uw stenen, uw hout en uw gruis zullen zij midden in het water werpen.
13 Ik zal het lawaai van uw liederen doen ophouden en het geluid van uw harpen zal niet meer gehoord worden.
14 Ik zal u maken tot een kale rots. U zult een droogplaats voor sleepnetten worden. U zult niet meer herbouwd worden, want Ík, de HEERE, heb gesproken, spreekt de Heere HEERE.

Uitleg

Ezechiël krijgt in het jaar 586 voor Christus van God te horen dat Tyrus gestraft wordt, omdat de stad zich blij heeft gemaakt over de verwoesting van Jeruzalem. Tyrus ligt in het huidige Libanon aan de kust. In de tijd van Ezechiël lag een deel van de stad aan de kust, de rest op een eilandje net uit de kust, in zee. Ezechiël schrijft gedetailleerd hoe buitenlandse legers de stad zullen verwoesten en dat de inwoners worden gedood. Opmerkelijk is dat Ezechiël voorspelt dat de huizen van de stad worden afgebroken en in het water worden gegooid.

Vervuld: ja

Volgens Wikipedia werd Tyrus van 586 v.Chr. tot 573 v.Chr. belegerd door de Babylonische koning Nebukadnezer, maar het lukte hem niet het gedeelte dat in zee lag in te nemen. In het jaar 332 voor Christus belegerde Alexander de Grote Tyrus. Veel bewoners vluchtten per schip naar het eilandje, in de veronderstelling dat ze veilig waren. Alexander maakte de stad aan de kust met de grond gelijk en gebruikte het puin van de huizen om een dam te bouwen naar het eilandje. Het was daarna een peulenschil om het in te nemen. Op satellietfoto's is goed te zien hoe het eiland nog steeds aan het vaste land vast zit.