Profetie in de Bijbel

Profetie

Jeremia profeteert dat uit Israël de Messias voortkomt die koning en priester is

Jeremia 30:21 | Webmaster3 | ingevoerd: 15-12-2013 | gewijzigd: 28-12-2013
Profeet: Jeremia | Geadresseerde: Israël in ballingschap
Trefwoorden: Jezus, Melchizedek, priester, koning, Jeremia, ballingschap

Samenvatting

Een prachtige kerstprofetie. Jeremia profeteert dat Israël ooit een koning zal krijgen die tot God kan naderen; de Messias.

Bijbeltekst

21 Zijn Machtige zal één van hem zijn,
zijn Heerser zal uit zijn midden voortkomen.
Ik zal Hem naderbij doen komen, en Hij zal tot Mij naderen.
Want wie is hij die met zijn hart borg wordt
om tot Mij te naderen? – spreekt de HEERE.

Uitleg

Deze profetie van Jeremia is geschreven aan de joden die in ballingschap in Babel zaten. Jeremia schrijft dat het ooit goed zal komen. De joden zullen terugkeren naar hun land, ze zullen de tempel en het paleis in Jeruzalem herbouwen. Ook schrijft Jeremia dat uit Israël ooit een vorst zal voortkomen die mag naderen tot God. Het gaat om Jezus. Omdat Hij zelf God is, is hij de enige die tot God kan naderen. Interessant is ook dat we hier twee taken van Jezus zien: hij is koning en priester. De mysterieuze Melchizedek die in Genesis 14 opduikt, en als beeld van Jezus wordt gezien, had diezelfde twee taken.

Vervuld: gedeeltelijk

Jezus is geboren. Hij is mens maar ook God, en daardoor de enige die tot God kan naderen. Jezus heeft Zijn priesterlijke taak volbracht (het offer aan het kruis). Wel wachten we nog op het moment dat Hij op aarde zal regeren.

Gerelateerde profetieën

De tempel wordt herbouwd door een Priester/Koning (Zach. 6:9-15)