Profetie in de Bijbel

Profetie

De tempel wordt herbouwd door een Priester/Koning

Zacharia 6:9-15 | Webmaster3 | ingevoerd: 03-11-2014 | gewijzigd: 04-11-2014
Profeet: Zacharia | Geadresseerde: Israël
Trefwoorden: tempel, Messias. duizendjarig rijk, priester, koning, Jeruzalem, Melchizedek

Samenvatting

Zacharia profteert dat Iemand zal komen die de tempel herbouwt en Priester en Koning is.

Bijbeltekst

9 Het woord van de HEERE kwam tot mij:
10 Neem van de ballingen, van Cheldaï, Tobia en Jedaja, gaven in ontvangst. En u moet op die dag zelf komen en het huis van Josia, de zoon van Zefanja, binnengaan, waar die mannen uit Babel naartoe gekomen zijn.
11 Neem zilver en goud en maak kronen, en zet die op het hoofd van de hogepriester Jozua, de zoon van Jozadak,
12 en zeg tegen hem: Zo zegt de HEERE van de legermachten:
Zie, een Man – Zijn Naam is SPRUIT –
zal uit Zijn plaats opkomen,
en Hij zal de tempel van de HEERE bouwen.
13 Ja, Híj zal de tempel van de HEERE bouwen,
Híj zal met majesteit bekleed zijn,
Hij zal zitten en heersen op Zijn troon.
Hij zal Priester zijn op Zijn troon;
tussen die Beiden zal vredesberaad plaatsvinden.
14 En de kronen zullen voor Chelem, Tobia, Jedaja en Chen, de zoon van Zefanja, tot een gedachtenis in de tempel van de HEERE zijn.
15 Men zal van verre komen en bouwen aan de tempel van de HEERE. Dan zult u weten dat de HEERE van de legermachten mij tot u gezonden heeft. Dit zal gebeuren als u aandachtig zult luisteren naar de stem van de HEERE, uw God.

Uitleg

Zacharia krijgt van God de opdracht een aantal profetische handelingen te verrichten. Hij moet van ballingen die teruggekeerd waren uit Babel goud en zilver in ontvangst nemen en daarvan kronen maken. Hij plaats die kronen op het hoofd van hogepriester Jozua. Dat is opmerkelijk omdat in Israël een sterke scheiding was tussen het priesterschap en het koningschap. Priesters kwamen uit de stam van Levi, koningen uit de stam van Juda. De naam van de hogepriester die hier gekroond wordt is opmerkelijk: Jozua, de Hebreeuwse naam voor Jezus. Deze Jezus zal dus koning en priester zijn, net als Melchizedek dat was; de priester-koning in Salem waar Genesis 14 over schrijft.

Na deze opmerkelijk handeling spreekt Zacharia deze profetie uit:
- Er komt een Man die 'spruit' genoemd wordt.
- Die zal de tempel bouwen.
- Hij zal Priester zijn en Koning.
- Mensen uit verre landen zullen meebouwen aan de tempel.

Als een soort reminder aan de priester-koning die er ooit zal komen, moeten de kronen in de tempel geplaatst worden.

Vervuld: nee

Deze profetie kan niet slaan op gebeurtenissen die al hebben plaatsgevonden. De tempel is nog niet herbouwd door Iemand die tegelijkertijd priesters en koning is. Deze profetie lijkt betrekking te hebben op het begin van het duizendjarig rijk, wanneer Jezus in Jeruzalem komt wonen en daar Priester en Koning zal zijn.

Opmerkingen

Over Melchizedek als voorafspiegeling van de priester-koning die ooit over Israël zal heersen is te lezen in Genesis 14, Psalm 110 en Hebreeën.

Gerelateerde profetieën

Jeremia profeteert dat uit Israël de Messias voortkomt die koning en priester is (Jer. 30:21)