Profetie in de Bijbel

Profetie

Daniël profeteert welke wereldrijken er komen

Daniël 2:29-45 | Webmaster3 | ingevoerd: 24-12-2013 | gewijzigd: 21-02-2014
Profeet: Daniël | Geadresseerde: koning Nebukadnezar
Trefwoorden: Daniël, Beeld, wereldrijken

Samenvatting

Koning Nebukadnezar krijgt een droom. Daniël krijgt van God te horen dat de droom gaat over verschillende wereldrijken die uiteindelijk gevolgd worden door het nooit eindigende rijk van de Messias.

Bijbeltekst

29 Terwijl u, o koning, op uw bed lag, kwamen er gedachten in u op over wat hierna gebeuren zal. En Hij Die de verborgenheden openbaart, heeft u laten weten wat er gebeuren zal.
30 Mij nu, aan mij is deze verborgenheid geopenbaard, niet door een wijsheid die in mij is boven alle levenden, maar daarom dat men de koning de uitleg ervan zou laten weten en dat u de gedachten van uw hart zou weten.
31 U, o koning, keek toe, en zie: een groot beeld. Dit beeld was hoog, de glans ervan uitzonderlijk. Het stond voor u. De aanblik ervan was schrikwekkend.
32 Het hoofd van dit beeld was van goed goud, zijn borst en zijn armen waren van zilver, zijn buik en zijn dijen van brons,
33 zijn benen van ijzer, zijn voeten gedeeltelijk van ijzer, gedeeltelijk van leem.
34 Hier keek u naar, totdat er, niet door mensenhanden, een steen werd afgehouwen. Die trof dat beeld aan zijn voeten van ijzer en leem, en verbrijzelde die.
35 Toen werden het ijzer, het leem, het brons, het zilver en het goud tegelijk verbrijzeld. Ze werden als kaf op een zomerdorsvloer. De wind voerde ze weg, zodat er geen spoor van teruggevonden werd. Maar de steen die het beeld getroffen had, werd tot een grote berg en vulde de hele aarde.

36 Dit is de droom. Nu zullen wij de uitleg ervan in de tegenwoordigheid van de koning vertellen:
37 U, o koning, bent een koning der koningen, want de God van de hemel heeft u het koningschap, macht, sterkte en eer gegeven.
38 Overal waar de mensenkinderen wonen, heeft Hij de dieren van het veld en de vogels in de lucht in uw hand gegeven. Hij heeft u aangesteld tot heerser over dit alles. U bent dat gouden hoofd.
39 Na u zal een ander koninkrijk opkomen, lager in waarde dan het uwe. Daarna nog een ander, het derde koninkrijk, van brons, dat heersen zal over de hele aarde.
40 En het vierde koninkrijk zal sterk zijn als ijzer, want het ijzer verbrijzelt en vergruist alles. Juist zoals het ijzer alles verplettert, zo verbrijzelt en verplettert dit koninkrijk alles.
41 Dat u verder de voeten en de tenen, gedeeltelijk van leem van een pottenbakker en gedeeltelijk van ijzer, gezien hebt – dat zal een verdeeld koninkrijk zijn. Het zal iets hebben van de hardheid van ijzer – juist daarom zag u ijzer vermengd met modderig leem.
42 En de tenen van de voeten, gedeeltelijk van ijzer en gedeeltelijk van leem – dat koninkrijk zal gedeeltelijk sterk zijn en gedeeltelijk broos.
43 Dat u gezien hebt ijzer vermengd met modderig leem – ze zullen zich door menselijk zaad vermengen, maar ze zullen zich niet aan elkaar hechten, zoals ijzer zich niet vermengt met leem.
44 In de dagen van die koningen zal de God van de hemel echter een Koninkrijk doen opkomen dat voor eeuwig niet te gronde zal gaan en waarvan de heerschappij niet op een ander volk zal overgaan. Het zal al die andere koninkrijken verbrijzelen en tenietdoen, maar zelf zal het voor eeuwig standhouden.
45 Daarom hebt u gezien dat, niet door mensenhanden, uit de berg een steen werd afgehouwen, die het ijzer, brons, leem, zilver en goud verbrijzelde. De grote God heeft de koning laten weten wat er hierna geschieden zal. De droom is waar en de uitleg ervan betrouwbaar.

Uitleg

Koning Nebukadnezar van Babel heeft een droom, maar kan zich die de volgende ochtend niet meer herinneren. Hij vraagt zijn deskundigen naar de droom en uitleg ervan. Daniël wendt zich tot God, en kan de koning uitleg geven. De droom gaat over een beeld. Elk deel van het beeld stelt een wereldrijk voor.

LichaamsdeelMateriaalDaniëls uitlegWereldrijk
1. HoofdgoudHet koninkrijk van Nebukadnezar.Babylonisch
2. Borst en armenzilverEen ander koninkrijk, lager in waarde dan dat van Nebukadnezar.Medo-Perzisch
3. Buik en dijenbronsEen koninkrijk dat heersen zal over de hele aarde.Grieks
4. BenenijzerEen koninkrijk sterk als ijzer "want het ijzer verbrijzelt en vergruist alles. Juist zoals het ijzer alles verplettert, zo verbrijzelt en verplettert dit koninkrijk alles."Romeins?
5. Voetengedeeltelijk van ijzer, gedeeltelijk van leemEen verdeeld koninkrijk: gedeeltelijk sterk en gedeeltelijk broos. "Ze zullen zich door menselijk zaad vermengen, maar ze zullen zich niet aan elkaar hechten, zoals ijzer zich niet vermengt met leem."?
De wereldrijken in de rechter kolom worden niet bij die namen door Daniël genoemd, maar als we zien door welke rijken dat van Nebukadnezar is opgevolgd, komen we tot dit rijtje. Geleerden zijn er niet over eens wat rijk nummer 5 is. Vaak wordt gezegd dat het de Europese Unie is. Probleem is dat dat 'rijk' niet heerst over het gebied waar Nebukadnezar regeerde. Misschien dat hier de huidige islamitische overheersing van dit gebied bedoeld wordt. De moslims veroverden ooit het laatste stukje van het Romeinse rijk. Bovendien zijn ze verdeeld (over veel landen in het Midden-Oosten). Een andere mogelijkheid is dat het gaat om een toekomstig rijk dat nog gevormd moet worden. Bijvoorbeeld een opnieuw opkomend Assyrisch rijk.

De steen die aan het eind van de droom opduikt, slaat waarschijnlijk op het rijk dat Jezus vestigt als hij terugkomt en de tegenstanders verslagen heeft.

Vervuld: gedeeltelijk

Vier van de zes genoemde rijken hebben zeker bestaan. Het vijfde rijk misschien. Het laatste rijk (dat van Jezus) nog zeker niet.