Profetie in de Bijbel

Profetie

Jesaja profeteert over de Heilige Geest

Jesaja 44:3-5 | Webmaster3 | ingevoerd: 29-05-2014 | gewijzigd: 29-05-2014
Profeet: Jesaja | Geadresseerde: Israël
Trefwoorden: Heilige Geest, Jakob, Pinksteren, joden

Samenvatting

Jesaja profeteert dat God zijn Geest zal uitgieten over de joden.

Bijbeltekst

1 Maar nu, luister, Jakob, Mijn dienaar,
Israël, die Ik verkozen heb!
2 Zo zegt de HEERE, uw Maker
en uw Formeerder van de moederschoot af, Die u helpt:
Wees niet bevreesd, Mijn dienaar Jakob,
Jesjurun, die Ik verkozen heb.
3 Want Ik zal water gieten op het dorstige
en stromen op het droge.
Ik zal Mijn Geest op uw nageslacht gieten
en Mijn zegen op uw nakomelingen.
4 Zij zullen opkomen tussen het gras,
als wilgen aan de waterstromen.
5 De een zal zeggen: Ik ben van de HEERE,
een ander zal zich noemen met de naam Jakob,
weer een ander zal met zijn hand schrijven: Van de HEERE,
en de erenaam Israël aannemen.

Uitleg

In dit gedeelte profeteert Jesaja dat ooit de geest van God, de Heilige Geest, wordt uitgegoten. Belangrijke vraag is: aan wie? Je zou kunnen denken aan Israël, want Jesaja heeft het over "Jakob, Mijn dienaar, Israël, die ik verkozen heb", "Mijn dienaar Jakob", over "Jesjurun" wat "oprecht" of "geliefde" betekent, en over "uw nageslacht". We weten dat de Geest met Pinksteren, en daarna, niet alleen over joden is uitgegoten. Kennelijk mogen ook gelovigen in Jezus die geen jood zich, zich toch het nageslacht van Jakob rekenen. In Psalm 87 vers 4 en 5 lezen we "Ik noem Rahab en Babel onder wie Mij kennen; zie, de Filistijn en de Tyriër, met de Cusjiet: die zijn daar geboren. Van Sion wordt gezegd: Man voor man is erin geboren."

We kunnen dit ook zien als een profetie voor de langere termijn, wanneer de joden wel massaal in Jezus gaan geloven en de Heilige Geest ontvangen.

Vervuld: gedeeltelijk

De Heilig Geest is vanaf de eerste Pinksterdag uitgestort op christenen. In de eindtijd zal de Geest ook uitgestort worden op de joden.

Gerelateerde profetieën

Joël profeteert dat de Heilige Geest wordt uitgestort (Jl. 2:28-29)