Profetie in de Bijbel

Profetie

Ezechiël beschrijft hoe Israël verdeeld wordt over de stammen

Ezechiël 48:1-29 | Webmaster3 | ingevoerd: 05-12-2014 | gewijzigd: 11-12-2014
Profeet: Ezechiël | Geadresseerde: Israël
Trefwoorden: Israël, stammen, verdeling

Samenvatting

Tijdens het duizendjarig rijk wordt Israël verdeeld onder de stammen. Ezechiël beschrijft welke stam welk deel van het land krijgt.

Bijbeltekst

1 Dit zijn de namen van de stammen: Van het uiterste noorden, langs de weg van Hethlon, Lebo-Hamath en Hazar-Enon, de grens van Damascus, naar het noorden langs Hamath, dat zal Dan van de oostzijde tot de westzijde toebehoren: Dan één gebied.
2 En grenzend aan het gebied van Dan, van de oostzijde tot de westzijde: Aser één gebied.
3 En grenzend aan het gebied van Aser, van de oostzijde tot de westzijde: Naftali één gebied.
4 En grenzend aan het gebied van Naftali, van de oostzijde tot de westzijde: Manasse één gebied.
5 En grenzend aan het gebied van Manasse, van de oostzijde tot de westzijde: Efraïm één gebied.
6 En grenzend aan het gebied van Efraïm, van de oostzijde tot de westzijde: Ruben één gebied.
7 En grenzend aan het gebied van Ruben, van de oostzijde tot de westzijde: Juda één gebied.
8 En grenzend aan het gebied van Juda, van de oostzijde tot de westzijde, moet het hefoffer liggen dat u moet brengen: vijfentwintigduizend el breed en even lang als een van de andere delen, van de oostzijde tot de westzijde. Het heiligdom moet in het midden ervan liggen.
9 Het hefoffer dat u de HEERE moet brengen, moet vijfentwintigduizend el lang en tienduizend breed zijn.
10 Voor de volgende personen is het heilige hefoffer bestemd: Voor de priesters: naar het noorden een lengte van vijfentwintigduizend el, naar het westen een breedte van tienduizend el, naar het oosten een breedte van tienduizend el en naar het zuiden een lengte van vijfentwintigduizend el. En het heiligdom van de HEERE moet in het midden ervan liggen.
11 Het zal bestemd zijn voor de priesters die geheiligd zijn uit de zonen van Zadok, die hun taak ten behoeve van Mij vervuld hebben, die niet afgedwaald zijn toen de Israëlieten afdwaalden, zoals de andere Levieten afgedwaald zijn.
12 De heffing van het hefoffer van het land zal voor hen allerheiligst zijn, tegen het gebied van de Levieten aan.
13 De Levieten zullen, evenwijdig aan het gebied van de priesters, een lengte van vijfentwintigduizend el en een breedte van tienduizend el krijgen. De totale lengte zal vijfentwintigduizend el zijn en de breedte tienduizend el.
14 Zij mogen er niets van verkopen, niets omruilen en het beste deel van het land mogen zij niet aan anderen overdragen, want het is heilig voor de HEERE.
15 Maar de vijfduizend el die in de breedte overblijft tegenover de vijfentwintigduizend, dat zal niet-heilig gebied zijn, bestemd voor de stad, om erin te wonen en als weidegrond. En de stad moet in het midden ervan liggen.
16 Dit zijn de afmetingen ervan: aan de noordzijde vijfenveertighonderd el, aan de zuidzijde vijfenveertighonderd, aan de oostzijde vijfenveertighonderd en aan de westzijde vijfenveertighonderd.
17 En de stad zal weidegrond hebben van tweehonderdvijftig el naar het noorden, van tweehonderdvijftig naar het zuiden, van tweehonderdvijftig naar het oosten en van tweehonderdvijftig naar het westen.
18 Wat overblijft in de lengte, evenwijdig aan het heilige hefoffer, zal tienduizend el naar het oosten en tienduizend naar het westen zijn. Het zal evenwijdig aan het heilige hefoffer zijn. De opbrengst ervan zal bestemd zijn als voedsel voor hen die de stad dienen.
19 Wat hen betreft die de stad dienen: zij mogen die uit alle stammen van Israël dienen.
20 Heel het hefoffer zal vijfentwintigduizend bij vijfentwintigduizend el zijn, een vierkant. U moet het heilige hefoffer brengen met inbegrip van het bezit van de stad.
21 Wat dan overblijft, zal voor de vorst zijn: het gebied aan deze kant en aan de andere kant van het heilige hefoffer en van het bezit van de stad, langs de vijfentwintig duizend el van het hefoffer tot de oostgrens, en naar het westen langs de vijfentwintigduizend naar de westgrens, evenwijdig aan de andere delen, zal voor de vorst zijn. Het heilig hefoffer en het tempelheiligdom zullen in het midden ervan zijn.
22 Afgezien van het bezit van de Levieten en het bezit van de stad, dat ligt te midden van dat wat van de vorst is, zal het gebied tussen de grens van Juda en de grens van Benjamin voor de vorst zijn.
23 Vervolgens de overige stammen, van de oostzijde tot de westzijde: Benjamin één gebied.
24 En grenzend aan het gebied van Benjamin, van de oostzijde tot de westzijde: Simeon één gebied.
25 En grenzend aan het gebied van Simeon, van de oostzijde tot de westzijde: Issaschar één gebied.
26 En grenzend aan het gebied van Issaschar, van de oostzijde tot de westzijde: Zebulon één gebied.
27 En grenzend aan het gebied van Zebulon, van de oostzijde tot de westzijde: Gad één gebied.
28 En grenzend aan het gebied van Gad, aan de zuidzijde naar het zuiden, ligt dan het gebied van Tamar, naar het water van Meribath-Kades, langs het beekdal tot aan de Grote Zee.
29 Dit is het land dat u de stammen van Israël als erfelijk bezit moet doen toevallen, en dit zal het land zijn dat hun toebedeeld is, spreekt de Heere HEERE.

Uitleg

In de laatste hoofdstukken van Ezechiël beschrijft de profeet dat hij meegenomen wordt door een man die hem laat zien hoe Israël eruitziet in de tijd van het duizendjarig rijk. Hoofdstuk 47 beschrijft de buitengrenzen van het land. Hoofdstuk 48 toont de verdeling van het land. Elk van de twaalf stammen krijgt een strook land tussen de oostgrens van het land en de kust. Ongeveer halverwege, tussen de strook van Juda en die van Benjamin komt een bijzondere strook te liggen.

Schematisch ziet de verdeling van noord naar zuid er zo uit:

 • Dan
 • Asser
 • Naftali
 • Manasse
 • Efraïm
 • Ruben
 • Juda
 • bijzondere strook
 • Benjamin
 • Simeon
 • Issaschar
 • Zebulon
 • Gad

De bijzondere strook in het midden van het land wordt het gebied voor de Levieten, de priesters (alleen Levieten die van Zadok afstammen) en de vorst. Ook het heiligdom, de stad en weidegronden liggen in dit gebied.

Kaarten van de verdeling van het land zijn onder andere te vinden op deze site.

Vervuld: nee

Het land Israël is op deze manier nog nooit verdeeld onder de stammen.