Profetie in de Bijbel

Profetie

Jezus komt vrede brengen op aarde

Zacharia 9:10 | Webmaster3 | ingevoerd: 13-01-2015 | gewijzigd: 13-01-2015
Profeet: Zacharia | Geadresseerde: Israël
Trefwoorden: leger, vrede, duizendjarig rijk, Jezus

Samenvatting

Zacharia profeteert dat Jezus het leger zal afschaffen, dat het vrede wordt en dat Hij over de hele aarde zal regeren.

Bijbeltekst

10 Ik zal de strijdwagens uit Efraïm wegnemen,
en de paarden uit Jeruzalem.
De strijdboog zal weggenomen worden.
Hij zal vrede verkondigen aan de heidenvolken.
Zijn heerschappij zal zijn van zee tot zee,
van de rivier de Eufraat tot aan de einden der aarde.

Uitleg

De 'Ik' die hier aan het woord is, is dezelfde die in het voorgaande vers genoemd wordt als degene die op een ezel Jeruzalem binnenrijdt: Jezus. In dit vers lezen we dat dit dezelfde zal zijn drie dingen zal doen:
1. Het leger van Israël afschaffen. We lezen dat Hij de strijdwagens, paarden en de strijdboog zal wegnemen.
2. Vrede brengen.
3. Regeren over de hele aarde ("van zee tot zee, van de rivier de Eufraat tot aan de einden der aarde.").

Vervuld: nee

Op alle drie de punten is deze profetie nog niet vervuld:
1. Israël heeft nog steeds een leger (het staat volgens de CIA op plaats 9 in de top 10 van sterkste legers).
2. Het is nog geen vrede op aarde (lees de kranten).
3. Jezus regeert nog niet over de hele aarde. De duivel regeert nog. Hij zal bij de komst van Jezus voor duizend jaar geboden worden.