Profetie in de Bijbel

Profetie

Onkruid en tarwe zullen gelijk opgroeien

Mattheüs 13:24-30 | Webmaster3 | ingevoerd: 04-02-2015 | gewijzigd: 04-02-2015
Profeet: Jezus | Geadresseerde: discipelen
Trefwoorden: oogst, oordeel, onkruid, tarwe

Samenvatting

Jezus profeteert dat ongelovigen pas in de eindtijd gestraft zullen worden en tot die tijd samen met de gelovigen zullen leven.

Bijbeltekst

24 Een andere gelijkenis hield Hij hun voor. Hij zei: Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan iemand die goed zaad zaaide in zijn akker.
25 Maar toen de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide onkruid tussen de tarwe, en ging weg.
26 Toen het gewas opkwam en vrucht voortbracht, kwam ook het onkruid tevoorschijn.
27 De slaven van de heer des huizes gingen naar hem toe en zeiden: Heer, hebt u niet goed zaad in uw akker gezaaid? Waar komt dan dit onkruid vandaan?
28 Hij zei tegen hen: Een vijandig mens heeft dat gedaan. De slaven zeiden tegen hem: Wilt u dan dat wij erheen gaan en het verzamelen?
29 Maar hij zei: Nee, opdat u bij het verzamelen van het onkruid niet misschien tegelijk ook de tarwe zelf uittrekt.
30 Laat ze allebei samen tot de oogst opgroeien, en in de oogsttijd zal ik tegen de maaiers zeggen: Verzamel eerst het onkruid en bind het in bossen om het te verbranden, maar breng de tarwe bijeen in mijn schuur.

Uitleg

Dit is een profetie, verpakt in een gelijkenis van Jezus. De menigte die de gelijkenis hoorde zal zich wel afgevraagd hebben "waar gaat dit over?". Aan Zijn discipelen gaf Jezus later uitleg. Die vinden we in de verzen 36-43:

36 Toen Jezus de menigte had laten weggaan, ging Hij naar huis. En Zijn discipelen kwamen bij Hem en zeiden: Verklaar ons de gelijkenis van het onkruid op de akker.
37 Hij antwoordde en zei tegen hen: Hij die het goede zaad zaait, is de Zoon des mensen.
38 De akker is de wereld, het goede zaad zijn de kinderen van het Koninkrijk en het onkruid zijn de kinderen van de boze.
39 De vijand die het gezaaid heeft, is de duivel; de oogst is de voleinding van de wereld en de maaiers zijn engelen.
40 Zoals dan het onkruid verzameld en met vuur verbrand wordt, zo zal het ook zijn bij de voleinding van deze wereld:
41 de Zoon des mensen zal Zijn engelen uitzenden, en zij zullen uit Zijn Koninkrijk verzamelen alle struikelblokken, en hen die de wetteloosheid doen,
42 en zij zullen hen in de vurige oven werpen; daar zal gejammer zijn en tandengeknars.
43 Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon, in het Koninkrijk van hun Vader. Wie oren heeft om te horen, laat hij horen.

Jezus legt uit dat de kinderen van het Koninkrijk en de kinderen van de boze lange tijd naast elkaar zullen leven. Pas bij de voleinding van de wereld komt er een scheiding. De kinderen van de boze worden in het vuur geworpen, de rechtvaardigen zullen stralen als de zon in het Koninkrijk van hun Vader (zo mogen ze God noemen).

Vervuld: gedeeltelijk

Gelovigen en ongelovigen gaan nog steeds samen op. De oogst (het oordeel) is nog niet gekomen. De ongelovigen zijn nog niet gestraft.

Opmerkingen

Ook in Joel 3:13 en Openbaring 14:15 lezen we over een oogst in de eindtijd.