Profetie in de Bijbel

Profetie

Jezus zal op 'deze petra' zijn gemeente bouwen

Mattheüs 16:13-20 | Webmaster3 | ingevoerd: 29-03-2015 | gewijzigd: 29-03-2015
Profeet: Jezus | Geadresseerde: Petrus
Trefwoorden: Jezus, Petrus, petra, rots

Samenvatting

Jezus zegt tegen Petrus dat Hij op 'deze petra' de gemeente zal bouwen

Bijbeltekst

13 Toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Filippi, vroeg Hij aan Zijn discipelen: Wie zeggen de mensen dat Ik, de Zoon des mensen, ben?
14 Zij zeiden: Sommigen: Johannes de Doper, en anderen: Elia, en weer anderen: Jeremia of een van de profeten.
15 Hij zei tegen hen: Maar u, wie zegt u dat Ik ben?
16 Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God.
17 En Jezus antwoordde en zei tegen hem: Zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is.
18 En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen.
19 En Ik zal u de sleutels van het Koninkrijk der hemelen geven; en wat u bindt op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn; en wat u ontbindt op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn.
20 Toen verbood Hij Zijn discipelen dat zij tegen iemand zouden zeggen dat Hij Jezus, de Christus, was.

Uitleg

In dit gedeelte waarin Petrus belijdenis van zijn geloof doet, concentreren we ons op vers 18.

Vers 18 is een van de meest omstreden teksten uit het Nieuwe Testament. Belangrijkste vraag is, wat is 'deze petra' waar Jezus Zijn gemeente op zal bouwen.

Mogelijkheden zijn:
1. Petrus zelf. Er is sprake van een woordspel. Jezus gebruikt het woord 'petros' voor Petrus en 'petra', wat rots betekent. De Rooms-katholieke kerk kiest voor deze uitleg en zegt dat Petrus de eerste Paus was.
2. De belijdenis die Petrus uitspreekt: "U bent de Christus, de Zoon van de levende God".
3. Jezus. Door de hele Bijbel wordt Jezus vaak weergeven als 'rots' (in het Grieks: Petra). Denk aan de rots in de woestijn waar water uit kwam (Num. 20), het beeld uit de droom van Nebukadnezar dat door een steen verwoest wordt (Dan. 2) of de uitspraak in Efez. 2:20 waar Jezus de hoeksteen van de gemeente wordt genoemd.

Voor elke opvatting zijn dus goede theologische argumenten en het Grieks laat alle drie de opvattingen toe.

Vervuld: ja

Hoe we vers 18 ook moeten uitleggen, Jezus heeft Zijn gemeente gebouwd.

Opmerkingen

Meer argumenten voor en tegen de verschillende uitleggingen van deze tekst staan hier: http://www.gotquestions.org/upon-this-rock.html