Profetie in de Bijbel

Profetie

Wie niet de misdaden van zijn broeder vergeeft, wordt gestraft

Mattheüs 18:21-35 | Webmaster3 | ingevoerd: 02-05-2015 | gewijzigd: 02-05-2015
Profeet: Jezus | Geadresseerde: discipelen
Trefwoorden: Jezus, straf, zonden, schuld, vergeving

Samenvatting

Jezus leg in een gelijkenis uit hoe belangrijk vergeving is. Wie zijn broeder niet vergeeft, wordt gestraft door God.

Bijbeltekst

21 Toen kwam Petrus naar Hem toe en zei: Heere, hoeveel keer zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Tot zevenmaal toe?
22 Jezus zei tegen hem: Ik zeg u: niet tot zevenmaal, maar tot zeventig maal zevenmaal.
23 Daarom kan het Koninkrijk der hemelen vergeleken worden met een zeker koning die afrekening wilde houden met zijn slaven.
24 Toen hij begon af te rekenen, werd er iemand bij hem gebracht die hem tienduizend talenten schuldig was.
25 En toen hij niet kon betalen, gaf zijn heer opdracht dat men hem zou verkopen, én zijn vrouw en kinderen en alles wat hij had, en dat de schuld betaald moest worden.
26 De slaaf dan knielde voor hem neer en zei: Heer, heb geduld met mij en ik zal u alles betalen.
27 En de heer van deze slaaf was innerlijk met ontferming bewogen, liet hem gaan en schold hem de schuld kwijt.
28 Maar deze slaaf ging naar buiten en trof een van zijn medeslaven aan, die hem honderd penningen schuldig was. Hij pakte hem beet, greep hem bij de keel en zei: Betaal mij wat u schuldig bent.
29 Zijn medeslaaf dan liet zich voor hem neervallen en smeekte hem: Heb geduld met mij en ik zal u alles betalen.
30 Hij wilde echter niet, maar ging heen en wierp hem in de gevangenis, totdat hij de schuld betaald zou hebben.
31 Toen zijn medeslaven zagen wat er gebeurd was, werden zij erg bedroefd; zij gingen naar hun heer en vertelden hem alles wat er gebeurd was.
32 Toen riep zijn heer hem bij zich en zei tegen hem: Slechte slaaf, al die schuld heb ik u kwijtgescholden, omdat u mij dat smeekte.
33 Had ook u geen medelijden moeten hebben met uw medeslaaf, zoals ik ook medelijden met u had?
34 En zijn heer, boos als hij was, gaf hem aan de pijnigers over, totdat hij alles wat hij hem schuldig was, betaald zou hebben.
35 Zo zal ook Mijn hemelse Vader met u doen, als niet ieder van u van harte de misdaden van zijn broeder vergeeft.

Uitleg

Jezus legt in deze gelijkenis uit dat juist christenen, wiens zonden vergeven zijn, bereid moeten zijn anderen te vergeven. Wie die bereidheid niet heeft, wordt gestraft door God; hij wordt aan pijnigers overgegeven.

Vervuld: nee

God heeft de wereld nog niet gestraft.