Profetie in de Bijbel

Profetie

God zal de tegenstanders van Israël vertrappen

Psalm 108 | Webmaster3 | ingevoerd: 03-07-2015 | gewijzigd: 27-10-2015
Profeet: David | Geadresseerde: Israël
Trefwoorden: Israël, tegenstander, land, Edom

Samenvatting

God zal de tegenstanders van Israël vertrappen, gebieden van de tegenstanders komen in Israëlische handen.

Bijbeltekst

1 Een lied, een psalm van David.
2 O God, mijn hart is bereid;
ik zal zingen, ik zal psalmen zingen,
ook zal mijn eer U loven.
3 Ontwaak, luit en harp;
ik zal de dageraad doen ontwaken.
4 Ik zal U loven onder de volken, HEERE;
ik zal voor U psalmen zingen onder de natiën.
5 Want Uw goedertierenheid is groot en reikt tot boven de hemel,
Uw trouw tot de wolken.
6 Verhef U boven de hemel, o God,
en Uw eer over de hele aarde,
7 opdat Uw beminden gered worden.
Verlos door Uw rechterhand en verhoor ons.
8 God heeft gesproken in Zijn heiligdom,
daarom zal ik van vreugde opspringen;
ik zal Sichem verdelen,
het dal van Sukkoth zal ik opmeten.
9 Gilead is van mij, Manasse is van mij,
Efraïm de bescherming voor mijn hoofd,
Juda is mijn wetgever.
10 Moab is mijn waskom,
op Edom zal ik mijn schoen werpen,
over Filistea zal ik juichen.
11 Wie zal mij brengen in een versterkte stad?
Wie zal mij leiden tot in Edom?
12 Zult U het niet zijn, o God, Die ons verstoten had
en niet met onze legers uittrok, o God?
13 Geef ons hulp uit de benauwdheid,
want heil van een mens is nutteloos.
14 Met God zullen wij krachtige daden doen;
Híj zal onze tegenstanders vertrappen.

Uitleg

Kern van deze psalm is de laatste zin: Met God zullen wij krachtige daden doen; Híj zal onze tegenstanders vertrappen. David noemt in het lied verschillende tegenstanders die allen verslagen zullen worden door God. Het gaat om (tussen haakjes de huidige gebiedsnamen):

- Sichem (Nablus)
- Sukkoth (plaats ten oosten van de Jordaan)
- Gilead (gebied ten oosten van de Jordaan)
- Manasse (gebied in Jordanië)
- Efraïm (Jordanië)
- Juda (gebied ten westen van de Dode Zee)
- Moab (Jordanië)
- Edom (Jordanië, Saoedi-Arabië)
- Filistea (Gaza)

Het lijstje is opmerkelijk. Alle genoemde gebieden zijn tegenwoordige niet (volledig) in handen van Israël. Ze vallen onder buurlanden of worden bestuurd door Palestijnen. Ooit zullen ze door God verslagen worden.

Vervuld: nee

De genoemde gebieden zijn nog niet allen onder controle van Israël.