Profetie in de Bijbel

Profetie

Zevende bazuin: Jezus wordt koning

Openbaring 11:15-19 | Webmaster3 | ingevoerd: 01-07-2017 | gewijzigd: 09-07-2017
Profeet: Johannes | Geadresseerde: christenen
Trefwoorden: bazuin, Johannes, koninkrijk, Jezus, ark, oordeel

Samenvatting

Als de zevende engel op de bazuin blaast, wordt Jezus koning van de wereld.

Bijbeltekst

15 En de zevende engel blies op de bazuin, en er klonken luide stemmen in de hemel, die zeiden: De koninkrijken van de wereld zijn van onze Heere en van Zijn Christus geworden, en Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid.
16 En de vierentwintig ouderlingen, die voor God op hun troon zitten, wierpen zich met hun gezicht ter aarde en aanbaden God,
17 en zeiden: Wij danken U, Heere, God de Almachtige, Die is en Die was en Die komt, omdat U Uw grote kracht ter hand hebt genomen en Koning geworden bent.
18 En de volken zijn toornig geworden, en Uw toorn is gekomen en daarmee ook het tijdstip voor de doden om geoordeeld te worden, en om het loon te geven aan Uw dienstknechten, de profeten, en aan de heiligen en aan hen die Uw naam vrezen, de kleinen en de groten, en om hen te vernietigen die de aarde vernietigden.
19 En de tempel van God in de hemel werd geopend en de ark van Zijn verbond werd zichtbaar in Zijn tempel. En er kwamen bliksemstralen, stemmen, donderslagen, een aardbeving en grote hagel.

Uitleg

Als de zevende engel op zijn bazuin blaast, zien we wat er gebeurt als Jezus koning wordt. Er gebeurt veel:
1. Jezus wordt voor eeuwig koning over de hele wereld (v. 15-17).
2. De volken worden geoordeeld (v. 18):
- de dienstknechten, de profeten, en aan de heiligen en mensen die God vrezen, worden beloond.
- de mensen die de aarde vernietigen worden vernietigd.
3. De doden worden geoordeeld (v.18).
4. De tempel in de hemel wordt geopend en de Ark van Zijn verbond wordt zichtbaar (v. 19).

Vervuld: nee

De punten 1 tot en met 4 zijn nog niet vervuld.
1. Jezus is nog geen koning over de hele wereld. Hij zit nog aan de rechter hand van God (Ps. 110, Heb.1:13).
2. De volken zijn nog niet geoordeeld.
3. De doden zijn nog niet geoordeeld (en ook nog niet opgestaan).
4. De tempel in de hemel is nog niet geopend en de Ark is nog niet zichtbaar.

Gerelateerde profetieën

Jezus oordeelt alle volken (Mat. 25:31-46)
De Zoon des mensen zal komen om te oordelen (Mat. 16:24-28)