Profetie in de Bijbel

Profetie

De Zoon des mensen zal komen om te oordelen

Mattheüs 16:24-28 | Webmaster3 | ingevoerd: 09-04-2015 | gewijzigd: 09-04-2015
Profeet: Jezus | Geadresseerde: discipelen
Trefwoorden: Jezus, oordeel, wederkomst, koninkrijk

Samenvatting

Wie niet achter Jezus aangaat en zijn kruis draagt, moet zich zelf verdedigen bij de terugkomst van Jezus.

Bijbeltekst

24 Toen zei Jezus tegen Zijn discipelen: Als iemand achter Mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen.
25 Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven zal verliezen om Mij, die zal het vinden.
26 Want wat baat het een mens, als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade lijdt? Of wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel?
27 Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid van Zijn Vader, met Zijn engelen, en dan zal Hij ieder vergelden naar zijn daden.
28 Voorwaar, Ik zeg u: Er zijn sommigen van hen die hier staan, die de dood niet zullen proeven voordat zij de Zoon des mensen hebben zien komen in Zijn Koninkrijk.

Uitleg

Jezus doet in vers 24 en 25 een oproep om achter Hem aan te gaan. Dat kost wel wat. Wie Jezus volgt moet zijn kruis dragen. Dat kan heel zwaar zijn. In vers 25 lezen we dat het zelfs je dood kan betekenen, hoewel daar tegenover staat dat juist wie zijn leven zal verliezen om Hem, het weer zal vinden.

In vers 26 en 27 lezen we waarom dit volgen zo belangrijk is: wie dat niet doet zal zichzelf moeten verantwoorden voor zijn daden. We lezen dat eens de Zoon des mensen (zo noemde Jezus zich vaak) komt en ieder naar zijn daden zal vergelden. Gezien de zondige natuur van de mens ziet het er niet rooskleurig uit voor wie Jezus niet gevolgd is. In een paar worden beschrijft Jezus hoe zijn wederkomst eruit ziet: Hij komt terugkomt in de heerlijkheid van Zijn Vader en met Zijn engelen.

Over de betekenis van vers 28 verschillen de geleerden van mening. Het meest waarschijnlijke is dat Jezus doelt op de verheerlijking op de berg, die beschreven wordt in Mattheüs 17. Jezus neemt Petrus, Jakobus en Johannes mee een hoge berg op. Daar verandert Zijn gedaante: Zijn gezicht straalt als de zon en Zijn kleren worden wit als licht. Mozes en Elia verschijnen en zij praten met Jezus.
Andere geleerden denken dat Jezus doelde op:
- Zijn Opstanding.
- De uitstorting van de Heilige Geest.
- De verspreiding van de evangelie (wat gezien wordt als Koninkrijk).
- Of de wederkomst (maar dat kan niet want dan zou Jezus zich vergist hebben).

Vervuld: gedeeltelijk

- Volgelingen van Jezus riskeren de doodstraf: vervuld.
- Jezus komt terug om te oordelen: niet vervuld.
- sommigen zullen Jezus in zijn koninkrijk zien: vervuld.

Gerelateerde profetieën

Jezus keert op een wolk terug op aarde (Luc. 21:27-28)
Mensen moeten zich verantwoorden voor hun uitspraken (Mat. 12:36-37)
Jezus over zijn wederkomst (Mat. 24:29-31)
Jezus over zijn wederkomst (Mar. 13:24-27)
Zoon des mensen komt op de wolken (Mat. 24:30-31)
Sommigen zullen het koninkrijk zien voordat ze sterven (Mar. 9:1)