Profetie in de Bijbel

Profetie

Eerste schoof van de oogst naar de priester

Leviticus 23:9-11 | Webmaster3 | ingevoerd: 16-06-2018 | gewijzigd: 30-07-2018
Profeet: Mozes | Geadresseerde: Israël
Trefwoorden: vruchten, oogst, eerstelingen

Samenvatting

De joden moeten de eerste schoof van de oogst naar de priester brengen.

Bijbeltekst

9 De HEERE sprak tot Mozes:
10 Spreek tot de Israëlieten, en zeg tegen hen: Wanneer u in het land komt dat Ik u geven zal, en u de oogst ervan binnenhaalt, dan moet u de eerste schoof van uw oogst naar de priester brengen.
11 Hij moet de schoof voor het aangezicht van de HEERE bewegen, opdat Hij een welgevallen in u vindt. Op de dag na de sabbat moet de priester de schoof bewegen.

Uitleg

In Lev. 23 lezen we over 7 feesten die God instelde. De verzen 9, 10 en 11 gaan over het derde feest. Het is het feest van de eerste vruchten. Het moet gevierd worden op de eerste dag na de sabbat na Pascha.

Vervuld: ja

Jezus stond op deze dag op. 1 Kor.15 gaat over de opstanding van Jezus als Eersteling:

20 Maar nu, Christus ís opgewekt uit de doden en is de Eersteling geworden van hen die ontslapen zijn.
21 Want omdat de dood er is door een mens, is ook de opstanding van de doden er door een Mens.
22 Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden.
23 Ieder echter in zijn eigen orde: Christus als Eersteling, daarna wie van Christus zijn, bij Zijn komst.


De opstanding was op de eerste dag na de sabbat na Pascha.
Zie Mat. 28:1, Mar.16:2, Luk. 24:1 en Joh. 20:1.

Samen met Jezus stonden ook vele anderen. In Mat. 27:52-53 lezen we:

52 ook werden de graven geopend en veel lichamen van heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt;
53 en na Zijn opwekking gingen zij uit de graven, kwamen in de heilige stad en zijn aan velen verschenen.


Belangrijke vraag is, wie die heiligen waren. Enkele belangrijke aanwijzingen vinden we in Openbaring 14:4-5. Daar komen we de eerstelingen tegen. Johannes schrijft over ze:

4 Zij zijn het die niet met vrouwen bevlekt zijn, want zij zijn maagden. Dezen zijn het die het Lam volgen waar Het ook naartoe gaat. Dezen zijn gekocht uit de mensen, als eerstelingen voor God en het Lam.
5 En in hun mond is geen leugen gevonden, want zij zijn smetteloos voor de troon van God.


Scott Clarke denkt dat het de Hebreeuwse jongetjes zijn die gedood zijn in de tijd van de Farao (Ex. 1:16) en de Joodse jongetjes die Herodes vermoordde na de geboorte van Jezus (Mat. 2:16).

Maar zijn deze eerstelingen ook verschenen aan de priester?
Jezus verscheen aan zijn volgelingen. Volgens 1 Pet. 2 zijn dat priesters:

5 dan wordt u ook zelf, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen, die God welgevallig zijn door Jezus Christus.
9 Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte;...

Ook in Openbaring vinden we deze gedachte. Openbaring 1:6:

6 en Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en Zijn Vader, Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen.

In Openbaring 5 zingen de 24 ouderlingen voor de troon:

10 En U hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters, en wij zullen als koningen regeren over de aarde.

Ook de anderen die op deze dag opstonden zijn waarschijnlijk aan christenen verschenen. In Mat. 27:53 lezen we:

53 en na Zijn opwekking gingen zij uit de graven, kwamen in de heilige stad en zijn aan velen verschenen.

Opmerkingen

zie ook Ex. 34:26, Deut. 26:1-11, Spr. 3:9