Profetie in de Bijbel

Profetie

Wie zichzelf verhoogt, zal vernederd worden

Lucas 18:9-14 | Webmaster3 | ingevoerd: 08-08-2020 | gewijzigd: 08-08-2020
Profeet: Jezus | Geadresseerde: discipelen
Trefwoorden: verhoging, vernedering, Jezus, rechtvaardiging

Samenvatting

Iedereen die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden en wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden, zegt Jezus.

Bijbeltekst

9 En Hij sprak ook met het oog op sommigen die van zichzelf overtuigd waren dat zij rechtvaardig waren en alle anderen minachtten, deze gelijkenis:
10 Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden. De één was een Farizeeër en de ander een tollenaar.
11 De Farizeeër stond daar en bad dit bij zichzelf: O God, ik dank U dat ik niet ben zoals de andere mensen: rovers, onrechtvaardigen, overspelers of ook als deze tollenaar.
12 Ik vast tweemaal per week. Ik geef tienden van alles wat ik bezit.
13 En de tollenaar bleef op een afstand staan en wilde ook zelfs zijn ogen niet naar de hemel opheffen, maar sloeg op zijn borst en zei: O God, wees mij, de zondaar, genadig.
14 Ik zeg u: Deze man ging gerechtvaardigd terug naar zijn huis, in tegenstelling tot die andere. Want ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden en wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden.

Uitleg

In deze gelijkenis legt Jezus uit dat er mensen zullen zijn die vernederd zullen worden, en mensen die verhoogd zullen worden. Wie verhoogd wordt, heeft dat niet te danken aan zijn eigen prestaties, maar aan God. Wie toegeeft dat hij zondaar is en om genade vraagt, wordt door God gerechtvaardigd. Goede daden kunnen een mens niet redden.

Vervuld: nee

Rechtvaardigen zullen nog beloond worden, anderen nog gestraft.