Profetie in de Bijbel

Profetie

Knecht van God zal ongerechtigheden dragen

Jesaja 53:10-11 | Webmaster3 | ingevoerd: 22-01-2021 | gewijzigd: 22-01-2021
Profeet: Jesaja | Geadresseerde: Israël
Trefwoorden: Jezus, offer

Samenvatting

God offert Zijn Knecht. Dit offer is voldoende. Hiermee zullen velen rechtvaardig gemaakt worden.

Bijbeltekst

10 Maar het behaagde de HEERE Hem te verbrijzelen, Hij heeft Hem ziek gemaakt.
Als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben,
zal Hij nageslacht zien, Hij zal de dagen verlengen;
het welbehagen van de HEERE zal door Zijn hand voorspoedig zijn.
11 Om de moeitevolle inspanning van Zijn ziel zal Hij het zien,
Hij zal verzadigd worden.
Door de kennis van Hem zal de Rechtvaardige, Mijn Knecht, velen rechtvaardig maken,
want Hij zal hun ongerechtigheden dragen.

Uitleg

Het laatste gedeelte van Jesaja 52 en heel hoofdstuk 53 gaan over Jezus, de lijdende Knecht van God. We lezen in de verzen dat deze Knecht door God verbrijzeld en ziek gemaakt wordt. Door dit offer zullen velen rechtvaardig gemaakt worden: "Hij zal hun ongerechtigheden dragen", schrijft Jesaja. Met de woorden "Hij zal verzadigd worden" wordt gedoeld op God. Voor Hem is het offer voldoende.

Interessant zijn ook de worden in vers 10 "Als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben,
zal Hij nageslacht zien". Hiermee wordt gedoeld op de Kerk die ontstaat na het lijden en sterven van Jezus.

Vervuld: ja

De knecht van God heeft geleden. Zijn offer was voor God voldoende.

In de brief aan de Galaten legt Paulus uit dat we met goede werken of met rituelen als de besnijdenis niets kunnen toevoegen aan ons behoud. Onze redding hebben we enkel en alleen te danken aan het offer van Jezus.

In Joh. 1:29 zegt Johannes over Jezus:
Zie het Lam van God, Dat de zonde van de wereld wegneemt!

2 Kor. 5:18-19:
18 En dit alles is uit God, Die ons met Zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus, en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft.
19 God was het namelijk Die in Christus de wereld met Zichzelf verzoende, en aan hen hun overtredingen niet toerekende; en Hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd.


Na Zijn lijden en sterven zag Jezus nageslacht: de kerk begon. Het ontstaan van de kerk wordt beschreven in het boek Handelingen.

Gerelateerde profetieën

God zal de zonden op zich nemen (Jes. 43:22-25)
De Messias neemt de zonden van mensen op zich (Jes. 53:5-6)