Profetie in de Bijbel

Profetie

Slang op een stok verwijst naar kruis

Numeri 21:4-9 | Webmaster3 | ingevoerd: 08-04-2013
Profeet: Mozes | Geadresseerde: Israël
Trefwoorden: Jezus, slang, kruis, koper, paal, Mozes

Samenvatting

Israëliërs die gebeten zijn door slangen en kijken naar een slang op een paal, blijven in leven. Een voorafschaduwing van het reddende werk van Jezus aan het kruis.

Bijbeltekst

4 Toen trokken zij van de berg Hor in de richting van de Schelfzee. Ze moesten namelijk om het land van Edom heen trekken, maar onderweg kon de ziel van het volk het niet langer verdragen.
5 Het volk sprak tot God en tot Mozes: Waarom hebt u ons uit Egypte laten vertrekken om te sterven in de woestijn? Want hier is geen brood, ook geen water, en onze ziel heeft een afkeer van dit waardeloze brood.
6 Toen zond de HEERE gifslangen onder het volk; die beten het volk, en er stierf veel volk uit Israël.
7 En het volk kwam naar Mozes toe. Zij zeiden: Wij hebben gezondigd, want wij hebben tegen de HEERE en tegen u gesproken. Bid tot de HEERE dat Hij de slangen van ons wegneemt. Toen bad Mozes voor het volk.
8 En de HEERE zei tegen Mozes: Maak u een gifslang en zet hem op een staak. Het zal gebeuren dat ieder die gebeten is, in leven zal blijven, als hij daarnaar kijkt.
9 Toen maakte Mozes een koperen slang en zette hem op de staak. En het gebeurde als de slang iemand beet dat hij naar de koperen slang keek en in leven bleef.

Uitleg

Tijdens hun reis door de woestijn, worden de Israëliërs gebeten door slangen. Velen sterven. Mozes krijgt van God de opdracht een koperen slang te maken en die aan een paal te bevestigen. Iedereen die gebeten is, en naar de slang aan de paal kijkt, overleeft het. Nergens in het Oude Testament wordt uitgelegd waarom juist dit symbool levensreddend is. Pas in Johannes 3:14 wordt duidelijk dat de slang aan de paal verwijst naar Jezus aan het kruis.

Dit laat ons ook zien dat we de Bijbel (Oude en Nieuwe Testament) als één geheel moeten zien. Het Oude Testament is pas goed te begrijpen als we het nieuwe ook kennen.

Vervuld: ja

Eeuwen na de geschiedenis van de levensreddende koperen slang aan de paal, wordt Jezus aan het kruis geslagen en zal Hij levens redden.

Opmerkingen

De uitleg van Johannes over de slang in de woestijn lijdt tot de bekendste Bijbeltekst:
"14 En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des mensen verhoogd worden,
15 opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
16 Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft."