Profetie in de Bijbel

Profetie

Plan van God in geslachtsregister Genesis 5

Genesis 5 | Webmaster3 | ingevoerd: 27-04-2013 | gewijzigd: 01-05-2018
Profeet: God | Geadresseerde: wereld
Trefwoorden: Genesis, geslachtsregister, God, plan

Samenvatting

De namen van de personen die in het geslachtsregister van Genesis 5 worden genoemd, laten zien wat God van plan is.

Bijbeltekst

1 Dit is het boek van de afstammelingen van Adam. Op de dag dat God Adam schiep, maakte Hij hem naar de gelijkenis van God.
2 Mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen, en Hij zegende hen en gaf hun de naam mens, op de dag dat ze geschapen werden.
3 Adam leefde honderddertig jaar, en verwekte een zoon naar zijn gelijkenis, naar zijn beeld; en hij gaf hem de naam Seth.
4 Adams dagen waren, nadat hij Seth verwekt had, achthonderd jaar; en hij verwekte zonen en dochters.
5 Al de dagen die Adam leefde, waren negenhonderddertig jaar; en hij stierf.
6 Seth leefde honderdvijf jaar, en verwekte Enos.
7 En Seth leefde, nadat hij Enos verwekt had, achthonderdzeven jaar; en hij verwekte zonen en dochters.
8 Al de dagen van Seth waren negenhonderdtwaalf jaar; en hij stierf.
9 Enos leefde negentig jaar, en verwekte Kenan.
10 En Enos leefde, nadat hij Kenan verwekt had, achthonderdvijftien jaar; en hij verwekte zonen en dochters.
11 Al de dagen van Enos waren negenhonderdvijf jaar; en hij stierf.
12 Kenan leefde zeventig jaar, en verwekte Mahalaleël.
13 En Kenan leefde, nadat hij Mahalaleël verwekt had, achthonderdveertig jaar; en hij verwekte zonen en dochters.
14 Al de dagen van Kenan waren negenhonderdtien jaar; en hij stierf.
15 Mahalaleël leefde vijfenzestig jaar, en verwekte Jered.
16 En Mahalaleël leefde, nadat hij Jered verwekt had, achthonderddertig jaar; en hij verwekte zonen en dochters.
17 Al de dagen van Mahalaleël waren achthonderdvijfennegentig jaar; en hij stierf.
18 Jered leefde honderdtweeënzestig jaar, en verwekte Henoch.
19 En Jered leefde, nadat hij Henoch verwekt had, achthonderd jaar; en hij verwekte zonen en dochters.
20 Al de dagen van Jered waren negenhonderdtweeënzestig jaar; en hij stierf.
21 Henoch leefde vijfenzestig jaar, en verwekte Methusalach.
22 En Henoch wandelde met God, nadat hij Methusalach verwekt had, driehonderd jaar; en hij verwekte zonen en dochters.
23 Al de dagen van Henoch waren driehonderdvijfenzestig jaar.
24 Henoch wandelde met God, en hij was niet meer, want God nam hem weg.
25 Methusalach leefde honderdzevenentachtig jaar, en verwekte Lamech.
26 En Methusalach leefde, nadat hij Lamech verwekt had, zevenhonderdtweeëntachtig jaar; en hij verwekte zonen en dochters.
27 Al de dagen van Methusalach waren negenhonderdnegenenzestig jaar; en hij stierf.
28 Lamech leefde honderdtweeëntachtig jaar, en verwekte een zoon.
29 En hij gaf hem de naam Noach, en zei: Deze zal ons troosten over ons werk en over het zwoegen van onze handen, vanwege de aardbodem, die door de HEERE vervloekt is.
30 En Lamech leefde, nadat hij Noach verwekt had, vijfhonderdvijfennegentig jaar; en hij verwekte zonen en dochters.
31 Al de dagen van Lamech waren zevenhonderdzevenenzeventig jaar; en hij stierf.
32 Toen Noach vijfhonderd jaar oud was, verwekte Noach Sem, Cham en Jafeth.

Uitleg

Genesis 5 is een Bijbelgedeelte dat op het eerste gezicht niet zo interessant lijkt. Toch ligt er een schat in verborgen. Daarvoor moet je eerst wat weten over het Hebreeuws. In deze taal is het tamelijk eenvoudig de betekenis van woorden (en namen) te achterhalen. Letters geven in het Hebreeuws namelijk niet alleen aan hoe je een woord uitspreekt, maar ook wat het betekent.

Laten we de betekenis van de geslachten die in Genesis 5 worden genoemd eens op een rij zetten:
Adam = mens
Seth = is geplaatst
Enos = sterveling
Kenan = verdriet
Mahalaleël = gezegende God
Jered = zal neerdalen
Henoch = onderwijzing/gezalfde
Methusalach = zijn dood brengt
Lamech = smaken
Noach = rust/troost

Achter elkaar maakt dat: "De mens is als sterveling geplaatst in verdriet, maar de gezegende God zal zijn gezalfde doen neerdalen. Zijn dood zal rust en troost zenden."

Een langere uitleg staat op de site van Peter en Vanessa Steffens.

Vervuld: ja

Jezus is gekomen.