Profetie in de Bijbel

Profetie

De antichrist komt nadat de afval is gekomen

2 Tessalonicenzen 2:3-4 | Webmaster3 | ingevoerd: 23-09-2013 | gewijzigd: 07-02-2014
Profeet: Paulus | Geadresseerde: Tessalonicenzen
Trefwoorden: afval, antichrist, Dag van de Heer, Paulus, rapture

Samenvatting

Paulus legt uit wat er moet gebeuren, voordat de grote tegenstander van God komt. Hij zegt dat eerst 'de afval' moet komen. Er zijn twee visies op wat Paulus daarmee bedoelt.

Bijbeltekst

3 Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is,
4 de tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet.

Uitleg

Dit is een gedeelte uit de tweede brief van Paulus aan de Tessalonicenzen. De christenen daar worden vervolgd, en kennelijk leeft het idee dat de Dag van de Heer al is aangebroken (het grote oordeel van God). Pauls zegt dat het nog niet zover is. Hij legt uit dat er eerst twee dingen moeten gebeuren:
- De afval moet gekomen zijn.
- De mens van wetteloosheid moet geopenbaard worden.

Wat Paulus met de mens van wetteloosheid bedoeld, is duidelijk. Het blijkt de antichrist te zijn. Hij wordt ook de zoon van het verderf, en de tegenstander genoemd.

Grote vraag is wat Paulus bedoeld met 'de afval'.
Veel theologen denken dat om het geloofsafval gaat: christenen die hun geloof verliezen. Er zijn ook theologen die denken dat met 'de afval' de opname van de gemeente van Christus bedoeld wordt (de rapture). Elders in de Bijbel lezen we namelijk dat de gemeente van christus gespaard wordt van het geweld op de Dag van de Heere. Ook wordt de Griekse term die Paulus hier gebruikt elders in het Nieuwe Testament gebruikt voor "weggaan".

Stel dat 'de afval' wel slaat op geloofsafval, dan is de vraag of die toeneemt. Sinds de opkomst van de islam zijn veel ooit christelijke landen in het Midden-Oosten afgevallen en islamitisch geworden. In Europa verloren de afgelopen eeuw veel christenen hun geloof. Op wereldschaal was de afgelopen eeuw juist sprake van een sterke toenamen van het aantal christenen.

Vervuld: nee

De antichrist is er nog niet.