Profetie in de Bijbel

Profetie

Jesaja profeteert over de toekomstig tijd van vrede

Jesaja 2:2-4 | Webmaster3 | ingevoerd: 05-12-2013 | gewijzigd: 28-12-2013
Profeet: Jesaja | Geadresseerde: Israël
Trefwoorden: vrederijk, duizendjarig rijk, oorlog, vrede

Samenvatting

Als Jezus is terug gekeerd op aarde, zal hij tussen de volken recht spreken vanuit Jeruzalem. Er wordt geen oorlog meer gevoerd.

Bijbeltekst

1 Het woord dat Jesaja, de zoon van Amoz, gezien heeft over Juda en Jeruzalem.

2 Het zal in het laatste der dagen geschieden
dat de berg van het huis van de HEERE vast zal staan
als de hoogste van de bergen,
en dat hij verheven zal worden boven de heuvels,
en dat alle heidenvolken ernaartoe zullen stromen.
3 Vele volken zullen gaan en zeggen:
Kom, laten wij opgaan naar de berg van de HEERE,
naar het huis van de God van Jakob;
dan zal Hij ons onderwijzen aangaande Zijn wegen,
en zullen wij Zijn paden bewandelen.
Want uit Sion zal de wet uitgaan,
en het woord van de HEERE uit Jeruzalem.
4 Hij zal oordelen tussen de heidenvolken
en veel volken vonnissen.
En zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen
en hun speren tot snoeimessen.
Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen.
Oorlog voeren zullen zij niet meer leren.

Uitleg

Deze profetie van Jesaja gaat over de tijd van vrede die aanbreekt als de Messias terugkomt op aarde. Het is moeilijk om deze profetie te vergeestelijken en te beweren dat deze profetie over de kerk gaat. In vers 1 staat letterlijk dat het hier over Juda en Jeruzalem gaat.

Ook het vers waarin staat dat de berg van de HEERE verheven wordt boven de heuvels, kunnen we letterlijk nemen. In Zacheria 14:4-8 lezen we namelijk dat er nogal wat met het landschap gebeurt als de Messias zijn voeten op de Olijfberg zet.

Jesaja profeteert:
- De berg van de HEERE (Sion) wordt verhoogd en een belangrijke plek.
- Alle heidenvolken zullen naar de berg gaan.
- De HEERE zal recht spreken tussen de volken.
- De volken zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen.
- Er zal geen oorlog meer zijn.

Vervuld: nee

Jezus is nog niet terug gekomen om deze profetie te vervullen. Het is nog geen vrede.

Gerelateerde profetieën

De HEERE spreekt recht vanuit Jeruzalem (Mi. 4:1-5)
Alle volken zullen God dienen in Jeruzalem (Ps. 102:16-23)
God toont Israël Zijn gezicht en elk volk zal Hem loven (Ps. 67:1-8)