Profetie in de Bijbel

Profetie

Edom staat een zeer zware straf van God te wachten

Jesaja 34 | Webmaster3 | ingevoerd: 07-02-2014 | gewijzigd: 07-02-2014
Profeet: Jesaja | Geadresseerde: Israël
Trefwoorden: Jesaja, Edom, Esau, Saoedi-Arabië, wraak, straf, oorlog

Samenvatting

Edom wordt zwaar gestraft door God. Er vindt een vreselijke slachtpartij plaats en het land wordt voor mensen onbewoonbaar.

Bijbeltekst

1 Kom naar voren, heidenvolken, om te luisteren!
Sla er acht op, natiën!
Laat de aarde luisteren en al wat zij bevat,
de wereld, en alles wat daarop uitspruit!
2 Want de grote toorn van de HEERE richt zich tegen alle heidenvolken,
Zijn grimmigheid tegen heel hun legermacht.
Hij heeft hen met de ban geslagen,
hen overgegeven ter slachting.
3 Hun gesneuvelden zullen weggeworpen worden,
en van hun dode lichamen zal hun stank opstijgen.
De bergen zullen wegsmelten door hun bloed.
4 Heel het sterrenleger aan de hemel zal vergaan.
De hemel zal opgerold worden als een boekrol,
en heel zijn leger zal vallen,
zoals bladeren vallen van een wijnstok,
en zoals vijgen vallen van een vijgenboom.
5 Want Mijn zwaard is
dronken geworden in de hemel.
Zie, het zal neerdalen op Edom,
op het volk dat Ik geslagen heb met de ban, als een oordeel.
6 Het zwaard van de HEERE zit vol bloed,
het is verzadigd van vet,
van het bloed van lammeren en bokken,
van het niervet van rammen.
Want de HEERE richt een offer aan in Bozra,
een grote slachting in het land Edom.
7 Met hen zullen de wilde ossen neervallen,
en de jonge stieren met de sterke stieren.
Hun land zal doordrenkt zijn met bloed
en hun stoffige grond verzadigd van vet.
8 Want het zal zijn de dag van de wraak van de HEERE,
het jaar van de afrekening om de rechtszaak van Sion.

9 Zijn beken zullen veranderd worden in pek,
en zijn stof in zwavel;
ja, zijn land zal worden
tot brandend pek.
10 's Nachts en ook overdag zal het niet geblust worden,
voor eeuwig zal zijn rook opstijgen.
Van generatie op generatie zal het verwoest blijven,
tot in alle eeuwigheden zal niemand erdoorheen trekken.
11 Kauw en nachtuil zullen het in bezit nemen,
ransuil en raaf zullen daar wonen.
Hij zal er het meetlint van de woestheid over uitspannen
en het paslood van de leegte.
12 Zijn edelen – maar zij zijn er niet –
zal men tot het koningschap roepen:
met al zijn vorsten is het gedaan.
13 In zijn paleizen zullen dorens opschieten,
netels en distels in zijn vestingen.
Het zal een woonplaats voor jakhalzen zijn,
een rustplaats voor struisvogels.
14 Wilde woestijndieren zullen daar hyena's tegenkomen,
de bok zal naar zijn metgezel roepen;
ja, daar zal het nachtelijk ongedierte tot rust komen
en voor zichzelf een rustplaats vinden.
15 Daar zal de pijlslang nestelen, eieren leggen,
uitbroeden en haar jongen koesteren in haar schaduw;
ja, daar verzamelen zich de wouwen,
de ene bij de andere.

16 Zoek het na in het boek van de HEERE en lees:
niet één van hen zal er ontbreken,
zij zullen elkaar niet missen,
want Mijn mond heeft het zelf geboden
en Zijn Geest Zelf zal hen bijeenbrengen.
17 Want Hij, Hij heeft voor hen het lot geworpen,
Zijn hand heeft hun het land toebedeeld met het meetlint.
Tot in eeuwigheid zullen zij het bezitten,
van generatie op generatie zullen zij er wonen.

Uitleg

In dit hoofdstuk beschrijft Jesaja hoe god wraak neemt op Edom. Waarschijnlijk gaat het om het huidige Saoedi-Arabië. Het is het gebied waar Esau en zijn nageslacht woonden: het zuiden van het huidige Jordanië en een deel van het Arabisch schiereiland. Het wordt een vreselijk slachtpartij en naderhand wonen er geen mensen meer in het land, alleen nog wilde dieren. De wraak van God zal gruwelijk zijn:

  • Niemand zal de gesneuvelden opruimen.
  • Behalve mensen zullen ook dieren gedood worden (wilde ossen worden met name genoemd)
  • De aarde wordt doordrenkt van het bloed van de ossen en door het bloed van de mensen smelten de bergen weg.
  • Aan de hemel zijn bijzondere dingen te zien: de hemel wordt opgerold als een boekrol en de sterren vallen neer.
  • De beken veranderen in pek, stof in zwavel, het land zal in brand staan en niemand zal blussen. De rook zal voor altijd opstijgen. Mogelijk gaat het om de oliebronnen die branden.

Vervuld: nee

Het lijkt of Edom getroffen wordt door gruwelijke wapens die het land onleefbaar maken. Dit zware oordeel heeft Edom nog niet getroffen.

Gerelateerde profetieën

Israël zal Edom aanvallen (Ez. 25:12-14)
Edom wordt een vernietigende slag toegebracht (Jer. 49:7-22)
God verslaat tegenstanders van Israël in Teman (Hab. 3)