Profetie in de Bijbel

Profetie

Bileam profeteert dat Jezus de tegenstanders van Israël verslaat

Numeri 24:10-25 | Webmaster3 | ingevoerd: 02-04-2014 | gewijzigd: 15-04-2014
Profeet: Bileam | Geadresseerde: Balak
Trefwoorden: Bileam, Balak, Israël, eindtijd, Jezus, scepter

Samenvatting

Nadat Bileam Israël drie keer gezegend heeft en koning Balak woedend wordt, spreekt Bileam ook nog eens een serie vernietigende profetieën uit over de tegenstanders van Israël.

Bijbeltekst

10 Toen ontstak Balak in woede tegen Bileam, en hij sloeg zich in de handen. En Balak zei tegen Bileam: Ik heb u geroepen om mijn vijanden te vervloeken, maar zie, u hebt hen deze drie keer juist gezegend!
11 Nu dan, maak dat u wegkomt, naar uw woonplaats! Ik had gezegd dat ik u met eer zou overladen, maar zie, de HEERE heeft de eer aan u onthouden.
12 Toen zei Bileam tegen Balak: Heb ik zelfs niet tot uw boden, die u naar mij toe stuurde, gesproken:
13 Al zou Balak mij zijn huis vol zilver en goud geven, ik zal het bevel van de HEERE niet kunnen overtreden door uit eigen hart goed of kwaad te doen; wat de HEERE spreken zal, dat zal ik spreken.
14 Nu dan, zie, ik ga terug naar mijn volk. Kom, ik zal u raad geven, en zeggen wat dit volk in later tijd uw volk zal aandoen.
15 Toen hief hij zijn spreuk aan, en zei:

Bileam, de zoon van Beor, spreekt,
de man van wie de ogen geopend zijn, spreekt,
16 hij die de woorden van God hoort, spreekt
en die de kennis van de Allerhoogste weet;
die het visioen van de Almachtige ziet,
terwijl hij neervalt met ontsloten ogen.

17 Ik zal hem zien, maar niet nu;
ik zal hem aanschouwen, maar niet van nabij.
Er zal een ster uit Jakob voortkomen,
er zal een scepter uit Israël opkomen;
hij zal de flanken van Moab verbrijzelen
en alle zonen van Seth vernietigen.
18 Edom zal bezit zijn
en Seïr zal bezit van zijn vijanden zijn,
maar Israël zal kracht uitoefenen.
19 Uit Jakob zal hij heersen;
wie ontkomt uit de stad, zal hij ombrengen.

20 Toen Bileam Amalek zag, hief hij zijn spreuk aan, en zei:

Amalek is de voornaamste van de heidenvolken,
maar zijn einde is dat hij ten onder gaat.

21 Toen hij de Kenieten zag, hief hij zijn spreuk aan, en zei:

Uw woongebied staat vast,
uw nest is in de rots vastgezet.
22 Toch zal Kaïn weggevaagd worden,
doordat Assur u als gevangenen wegvoert.

23 En hij hief zijn spreuk aan, en zei:

Och, wie zal leven, als God dit doet!
24 Van de kust van de Kittiërs komen schepen;
zij zullen Assur onderdrukken, ook Heber zullen zij onderdrukken,
maar ook zij zullen ten onder gaan.

25 Toen stond Bileam op, ging op weg en keerde terug naar zijn woonplaats. Ook Balak ging zijns weegs.

Uitleg

In het voorgaande gedeelte van Numeri lazen we dat koning Balak van Moab waarzegger Bileam heeft ingehuurd om het volk Israël te vervloeken. Maar in plaats van een vloek, spak Bileam tot drie keer toe een zegen en profetie uit over Gods volk. Koning Balak werd boos en stuurde Bileam terug naar huis, maar die vertrek pas nadat hij geprofeteerd heeft over de tegenstanders van Israël. Bileam zegt erbij dat de profetieën zullen uitkomen in de eindtijd.

Bileam zegt dat er een ster uit Jakob zal voortkomen en een scepter uit Israël. Hiermee wordt gedoeld op Jezus. Maar niet de leidende Jezus die we uit de evangeliën kennen. Bileam spreekt over Jezus die de vijanden van Israël zal verslaan, als hij terugkomt.


  • hij zal de flanken van Moab verbrijzelen (de NBV schrijft Hij verbrijzelt Moab de slapen) - Moab (waarvan Balak op dat moment koning is) is het gebied ten oosten van de Dode Zee. Het gebied wordt een zware slag toegebracht.

  • en alle zonen van Seth vernietigen - Wie dit zijn, weet ik niet. Uit de context afgeleid, gaat het om inwoners van Moab, maar waarom ze 'zonen van Seth' genoemd worden, is onduidelijk.

  • Edom zal bezit zijn en Seïr zal bezit van zijn vijanden zijn, maar Israël zal kracht uitoefenen. - Edom en Seïr zijn synoniemen voor het gebied waar de nakomelingen van Ezau gingen wonen: ten zuiden van de Dode zee. Kennelijk komt dit gebied (nu deels Jordanië) onder bestuur van Israël.

  • Uit Jakob zal hij heersen; wie ontkomt uit de stad, zal hij ombrengen. - Degene die zal heersen in de eindtijd (Jezus) komt voor uit Jakob (=het volk Israël). Over welke stad het tweede gedeelte van de zin gaat week ik niet.

  • Amalek is de voornaamste van de heidenvolken, maar zijn einde is dat hij ten onder gaat. - De Amalekieten stammen af van Amalek, een kleinzoon van Ezau en een achterkleinkind van Izak. Ze woonden in een gebied ten zuiden van Israël. De Israëliërs werden door de Amalekieten aangevallen tijden hun vlucht uit Egypte.

  • Over de Kenieten: Uw woongebied staat vast, uw nest is in de rots vastgezet. Toch zal Kaïn weggevaagd worden, doordat Assur u als gevangenen wegvoert. - In het Nederlands is de vertaling verwarrend. Gaat het nou over de Kenieten of over Kaïn? In het Hebreeuws wordt alleen over Kenieten gesproken. Die woonden in de streek tussen het zuiden van Israël en het gebergte van Sinaï, later in het gebied van Juda. Ze zullen door Assyrië worden weggevoerd.

  • Van de kust van de Kittiërs komen schepen; zij zullen Assur onderdrukken, ook Heber zullen zij onderdrukken, maar ook zij zullen ten onder gaan. - De Kittiërs waren eilandbewoner van de Middellandse zee. Kennelijk zullen per schip ooit strijders komen die Assyrië zullen onderdrukken en Heber. Heber is een voorvader van de Joden. Maar uiteindelijk zullen deze strijders ten onder gaan.


Bileam geeft in een paar zinnen een zeer uitgebreide profetie die meer studie verdient. Het is misschien verstandig om deze profetie te vergelijken met andere eindtijdprofetieën.

Vervuld: nee

Deze eindtijdprofetieën zijn nog niet vervuld.

Gerelateerde profetieën

Bileam: God zal tegenstanders van Israël verslaan (Num. 24:1-9)
Bileam kan Israël alleen zegenen (Num. 23:18-24)
Bileam profeteert dat Israël een bijzonder volk is (Num. 23:7-10)
God verslaat tegenstanders van Israël in Teman (Hab. 3)