Profetie in de Bijbel

Profetie

Jeruzalem wordt een grote stad, God komt erin wonen

Zacharia 2:1-13 | Webmaster3 | ingevoerd: 11-10-2014 | gewijzigd: 11-10-2014
Profeet: Zacharia | Geadresseerde: Zacharia, Israël
Trefwoorden: Jeruzalem, Jezus, stad

Samenvatting

Jeruzalem zal een grote stad worden die niet ommuurd is. God verslaat de vijanden van Israël en komt in de stad wonen.

Bijbeltekst

1 Opnieuw sloeg ik mijn ogen op en zag, en zie, er was een Man met een meetsnoer in Zijn hand.
2 Toen zei ik: Waar gaat U heen? Hij zei tegen mij: Ik ga Jeruzalem opmeten om te zien hoe groot zijn breedte en hoe groot zijn lengte zal zijn.
3 En zie, de Engel Die met mij sprak, trad naar voren en een andere engel trad Hem tegemoet.
4 En Hij zei tegen hem: Loop snel, spreek tot die jongeman en zeg:

Jeruzalem zal niet ommuurd blijven,
vanwege de veelheid aan mensen en dieren in haar midden.
5 En Ík zal voor haar zijn, spreekt de HEERE,
een muur van vuur rondom,
en Ik zal in haar midden tot heerlijkheid zijn.

6 O, o, vlucht dan
uit het land van het noorden!
spreekt de HEERE,
want Ik heb u verspreid
over de vier windstreken van de hemel,
spreekt de HEERE.
7 O, Sion! Zie te ontkomen,
u die woont bij de dochter van Babel!

8 Want zo zegt de HEERE van de legermachten:
Nadat Hij heerlijkheid heeft beloofd, heeft Hij mij gezonden
tot die heidenvolken die u beroven,
want wie u aanraakt,
raakt Zijn oogappel aan.

9 Want, zie, Ik beweeg Mijn hand over hen
en zij zullen hun dienaren tot buit worden.
Dan zult u weten dat de HEERE van de legermachten mij gezonden heeft.

10 Juich en verblijd u, dochter van Sion,
want, zie, Ik kom,
en zal in uw midden wonen,
spreekt de HEERE.
11 Veel heidenvolken zullen op die dag bij de HEERE gevoegd worden
en zij zullen Mij tot een volk zijn,
en Ik zal in uw midden wonen.
Dan zult u weten dat de HEERE van de legermachten Mij tot u gezonden heeft.

12 De HEERE zal Juda in eigendom nemen
als Zijn deel in het heilige land.
Hij zal Jeruzalem nog verkiezen.
13 Wees stil voor het aangezicht van de HEERE, alle vlees,
want Hij is ontwaakt uit Zijn heilige woning.

Uitleg

Dit is het derde visioen dat Zacharia kreeg. Het wordt in de Herziene Statenvertaling "de Man met het meetsnoer" genoemd. Deze man krijgt de opdracht de stad Jeruzalem op te meten. De stad blijkt veel groter te zijn dan de nederzetting die het in de dagen van Zacharia was. In Zacharia's tijd was een klein groepje joden nog maar kort geleden teruggekeerd uit ballingschap in Babel. Jeruzalem had niet de luister die het ooit had. De stad die in dit visioen wordt opgemeten is niet het Jeruzalem van Jezus' tijd of de stad die we nu kennen. Het gaat om Jeruzalem in de tijd dat Jezus terugkeert op aarde.

Interessant is dat de HEERE zegt dat Hij Zelf in de stad zal zijn. De Jezus die volgens andere Bijbelgedeelten terug zal keren in Jeruzalem is dus God!

Wat wordt er nog meer beloofd in deze profetie:
- Jeruzalem zal niet meer ommuurd zijn. Kennelijk zullen de muren die Joodse en Palestijnse gebieden van elkaar scheiden verdwijnen.
- De vijanden van Israël zullen verslagen worden door Jezus en tot buit van Israël worden.
- Heidenvolken zullen bij God gevoegd worden en tot één volk worden.

Vervuld: nee

Jezus heeft de vijanden van Israël nog niet verslagen en woont nog niet in Jeruzalem.

Gerelateerde profetieën

Mensen uit alle landen vieren Loofhuttenfeest (Zach. 14:16-19)