Profetie in de Bijbel

Profetie

Mensen uit alle landen vieren Loofhuttenfeest

Zacharia 14:16-19 | Webmaster3 | ingevoerd: 15-10-2014 | gewijzigd: 15-10-2014
Profeet: Zacharia | Geadresseerde: Israël
Trefwoorden: Jezus, Jeruzalem, Loofhuttenfeest, Soekot, duizendjarig rijk

Samenvatting

Er komt een tijd dat uit alle landen mensen naar Jeruzalem gaan om het Loofhuttenfeest te vieren.

Bijbeltekst

16 Het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle heidenvolken die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, van jaar tot jaar zullen opgaan om zich neer te buigen voor de Koning, de HEERE van de legermachten, en om het Loofhuttenfeest te vieren.

17 Het zal geschieden dat er geen regen zal vallen op hem die uit de geslachten van de aarde niet zal opgaan naar Jeruzalem om zich voor de Koning, de HEERE van de legermachten, neer te buigen.
18 Als het geslacht van de Egyptenaren, waarop geen regen is gevallen, niet zal opgaan en komen, dan zal de plaag komen waarmee de HEERE de heidenvolken zal treffen die niet zullen optrekken om het Loofhuttenfeest te vieren.
19 Dit zal de straf zijn voor de zonde van Egypte en de straf voor de zonde van alle heidenvolken die niet zullen opgaan om het Loofhuttenfeest te vieren.

Uitleg

In dit gedeelte van Zacharia lezen we wat er gebeurt nadat Jezus de tegenstanders van Israël heeft verslagen en Hij in Jeruzalem gaat regeren (tijdens het duizendjarige rijk). We lezen dat elk jaar vanuit de hele wereld mensen naar Jeruzalem gaan om daar Jezus te aanbieden en het Loofhuttenfeest te vieren. Volken die niet naar Jeruzalem gaan, worden gestraft. Als voorbeeld wordt Egypte genoemd dat getroffen wordt door droogte.

Vervuld: nee

De volken aanbidden Jezus nog niet jaarlijks in Jeruzalem en vieren ze er nog niet jaarlijks het Loofhuttenfeest.

Opmerkingen

Het Loofhuttenfeest (of Soekot) duurt zeven dagen. Daarin wordt herdacht dat de Israëlieten veertig jaar door de woestijn trokken. Onder bescherming van God verbleven ze in tenten of hutten. Als voorbereiding op het feest worden hutjes gemaakt waarin de joden verblijven. Vaak worden er alleen maaltijden in gebruikt, sommige joden overnachten er ook in. Meer details op de pagina van Wikipedia.

Gerelateerde profetieën

Jeruzalem wordt een grote stad, God komt erin wonen (Zach. 2:1-13)