Profetie in de Bijbel

Profetie

De Messias zal afstammen van Izak

Genesis 17:15-22 | Webmaster3 | ingevoerd: 07-02-2015 | gewijzigd: 07-02-2015
Profeet: God | Geadresseerde: Abraham
Trefwoorden: Izak, Abraham, Sara

Samenvatting

God vertelt de oude Abraham dat hij een zoon krijgt. Via hem zullen de beloften die hij kreeg, vervuld worden.

Bijbeltekst

15 Verder zei God tegen Abraham: U moet uw vrouw Sarai niet meer Sarai noemen, maar haar naam zal Sara zijn.
16 Want Ik zal haar zegenen, en u ook uit háár een zoon geven; ja, Ik zal haar zo zegenen dat zij tot volken zal worden; er zullen koningen van volken uit haar voortkomen.
17 Toen wierp Abraham zich met zijn gezicht ter aarde en lachte. Hij zei in zijn hart: Zal bij een honderdjarige een kind geboren worden en zal Sara, die negentig jaar is, baren?
18 En Abraham zei tegen God: Och, zou Ismaël voor Uw aangezicht mogen leven!
19 God zei: Integendeel, uw vrouw Sara zal u een zoon baren en u moet hem de naam Izak geven. Ik zal Mijn verbond met hem maken, tot een eeuwig verbond voor zijn nageslacht na hem.
20 Wat Ismaël betreft, heb Ik u verhoord. Zie, Ik heb hem gezegend en zal hem vruchtbaar maken en hem uitermate talrijk maken: twaalf vorsten zal hij verwekken en Ik zal hem tot een groot volk maken.
21 Mijn verbond echter zal Ik met Izak maken, de zoon die Sara u volgend jaar op deze vastgestelde tijd zal baren.
22 Toen Hij geëindigd had met hem te spreken, voer God van Abraham op.

Uitleg

God zegt tegen Abraham dat hij en zijn vrouw Sara een kind zullen krijgen. Het is via dit kind dat Gods verbond zal verlopen, en niet via Ismaël (het kind dat Abraham bij zijn Egyptische slavin Hagar verwekte). Belangrijkste onderdeel van het verbond is dat de wereld gezegend zal worden (Gen. 12:2-3). De grootste zegening is de komst van Jezus.

In deze verzen lezen we dat ook Ismaël gezegend wordt. Hij zal een groot nageslacht krijgen dat machtig wordt (twaalf vorsten).

Vervuld: ja

Jezus werd gezien als een kind van Jozef en die stamde af van Izak (het geboorteregister staat in Luk. 3:34). Biologisch stamt Jezus niet af van Izak. We lezen dat Maria zwanger werd nog voordat ze met Jozef gemeenschap had. Ook de profetie aan Ismaël is werkelijkheid geworden.

Gerelateerde profetieën

Abram wordt een groot en gezegend nageslacht beloofd (Gen. 12:1-3)