Profetie in de Bijbel

Profetie

Jezus vertelt welke beloning zijn volgelingen krijgen

Mattheüs 19:27-30 | Webmaster3 | ingevoerd: 31-10-2015 | gewijzigd: 31-10-2015
Profeet: Jezus | Geadresseerde: discipelen
Trefwoorden: Tronen, discipelen, vervolging, beloning

Samenvatting

Wie Jezus volgt, wacht een grote beloning.

Bijbeltekst

mogelijk.
27 Toen antwoordde Petrus en zei tegen Hem: Zie, wij hebben alles verlaten en zijn U gevolgd; wat zal dan ons deel zijn?
28 En Jezus zei tegen hen: Voorwaar, Ik zeg u dat u die Mij gevolgd bent, in de wedergeboorte, als de Zoon des mensen zal zitten op de troon van Zijn heerlijkheid, ook zult zitten op twaalf tronen en de twaalf stammen van Israël zult oordelen.
29 En al wie huizen of broers of zusters of vader of moeder of vrouw of kinderen of akkers zal verlaten hebben omwille van Mijn Naam, die zal honderdvoudig ontvangen en het eeuwige leven beërven.
30 Maar veel eersten zullen de laatsten zijn, en veel laatsten de eersten.

Uitleg

Kort voor deze passage legt Jezus uit hoe moeilijk het voor een rijke is het Koninkrijk van God binnen te gaan. Jezus zegt dat zoiets bij mensen onmogelijk is, maar dat bij God alle dingen mogelijk zijn. Het lijdt tot de vraag van Petrus: wat zal ons deel zijn. Het antwoord van Jezus bestaat uit twee delen.

"U die Mij gevolgd bent" (de discipelen):
Zij zullen zitten op twaalf tronen en de twaalf stammen van Israël oordelen. Dat gebeurt "in de wedergeboorte". Met deze term bedoelt Jezus kennelijk de eindtijd, want Hij zegt dat het gebeurt wanneer de Zoon des Mensen (Jezus) op de troon van Zijn heerlijkheid zal zitten.

"Wie huizen, broers of zusters of vader of moeder of vrouw of kinderen of akkers verlaten hebben om Mijn Naam" (gelovigen die het zwaar hebben):
Zij zullen honderdvoudig ontvangen en het eeuwige leven krijgen. Ze zullen dus veel meer ontvangen dan ze zijn kwijtgeraakt.

Vervuld: nee

Jezus zit nog niet op Zijn troon. De discipelen zitten nog niet op hun troon om de twaalf stammen van Israël te oordelen. De christenen die lijden omdat ze Jezus volgen moeten hun beloning nog krijgen.

Gerelateerde profetieën

Wie overwint heerst met ijzeren staf (Op. 2:26-28)