Profetie in de Bijbel

Profetie

De benen van het lam mogen niet gebroken worden

Numeri 9:12 | Webmaster3 | ingevoerd: 07-12-2015 | gewijzigd: 20-12-2015
Profeet: Mozes | Geadresseerde: Israël
Trefwoorden: Jezus, paaslam, botten, benen

Samenvatting

De joden mogen bij het slachten van het paaslam de benen van het dier niet breken. Het verwijst naar de botten van Jezus die niet gebroken werden.

Bijbeltekst

12 Zij mogen er niets van over laten blijven tot de volgende morgen en mogen er geen been van breken; volgens alle verordeningen voor het Pascha moeten zij het houden.

Uitleg

Mozes schrijft in dit hoofdstuk over de tweede keer dat het Pascha gehouden werd. De eerste keer was kort voor de uittocht uit Egypte, de tweede keer vond twee jaar later plaats. Het werd gehouden op de 14de dag van de eerste maand. De HEERE legt uit dat iedereen die onrein is, door het aanraken van een dood lichaam, het Pascha een maand later mag vieren. In vers 12 geeft de HEERE een interessante opdracht: geen been (van het paaslam) mag gebroken worden.

Vervuld: ja

Wanneer we het Nieuwe Testament lezen, zien we dat het Pascha verwijst naar het offer van Jezus. In Johannes 1:29 wordt Jezus het Lam van God genoemd, dat de zonde van de wereld wegneemt. Van het lam dat geslacht werd, mocht geen been gebroken worden. Ook van Jezus werd na de kruisiging, geen bot gebroken. Johannes schrijft erover (Joh. 19:31-36):

31 Opdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op de sabbat, omdat het de voorbereiding was (want de dag van die sabbat was een grote dag), vroegen de Joden dan aan Pilatus of hun benen gebroken en zij weggenomen mochten worden.
32 De soldaten dan kwamen en braken wel de benen van de eerste en van de ander die met Hem gekruisigd was,
33 maar toen zij bij Jezus kwamen en zagen dat Hij al gestorven was, braken zij Zijn benen niet.
34 Maar een van de soldaten stak met een speer in Zijn zij en meteen kwam er bloed en water uit.
35 En die het gezien heeft, die getuigt ervan, en zijn getuigenis is waar, en hij weet dat hij de waarheid spreekt, opdat ook u gelooft.
36 Want deze dingen zijn geschied, opdat het Schriftwoord vervuld wordt: Geen been van Hem zal gebroken worden.

Opmerkingen

Uitgebreidere aanwijzingen voor het vieren van het Pascha staan in Exodus 12.

Gerelateerde profetieën

Botten van lam mogen niet gebroken worden (Ex. 12:46)