Profetie in de Bijbel

Profetie

Gabriël kondigt de komst van Jezus aan

Lucas 1:26-33 | Webmaster3 | ingevoerd: 17-01-2018 | gewijzigd: 21-01-2018
Profeet: Gabriël | Geadresseerde: Maria
Trefwoorden: Jezus, Maria, Gabriël, kerst

Samenvatting

De engel Gabriël vertelt Maria dat zei de moeder van Jezus zal worden en legt haar uit wie haar zoon zal zijn.

Bijbeltekst

26 In de zesde maand werd de engel Gabriël door God gezonden naar een stad in Galilea, waarvan de naam Nazareth was,
27 naar een maagd die ondertrouwd was met een man, van wie de naam Jozef was, uit het huis van David; en de naam van de maagd was Maria.
28 En toen de engel bij haar binnengekomen was, zei hij: Wees gegroet, begenadigde. De Heere is met u. U bent gezegend onder de vrouwen.
29 Toen zij hem zag, raakte zij in verwarring door zijn woorden, en zij vroeg zich af wat de betekenis van deze groet kon zijn.
30 En de engel zei tegen haar: Wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade gevonden bij God.
31 En zie, u zult zwanger worden en een Zoon baren en u zult Hem de naam Jezus geven.
32 Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden, en God, de Heere, zal Hem de troon van Zijn vader David geven,
33 en Hij zal over het huis van Jakob Koning zijn tot in eeuwigheid en aan Zijn Koninkrijk zal geen einde komen.

Uitleg

Maria krijgt bezoek van de engel Gabriël. Die vertelt haar dat ze de moeder van de Messias zal worden. De engel komt met zeven profetische uitspraken:
1. Maria zal zwanger worden.
2. Ze zal een Zoon baren.
3. Ze zal Hem de naam Jezus geven.
4. Hij zal groot zijn.
5. Hij zal de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden.
6. God zal Hem de troon van Zijn vader David geven.
7. Aan Zijn Koninkrijk zal geen einde komen.

Vervuld: gedeeltelijk

Vijf van deze profetieën zijn vervuld, twee nog niet:
1. Vervuld: Maria is zwanger worden (en dat zelfs zonder dat er een man aan te pas kwam) (Mat.1:18).
2. Vervuld: ze kreeg een Zoon (Mat.1:25).
3. Vervuld: ze gaf hem de naam Jezus (Mat.1:25).
4. Vervuld: Hij was een groot Man. Hij stierf voor onze zonden (Joh.1:29, 1 Kor.15:3). Bij de tijdrekening spreken we ook van voor Christus en na Christus.
5. Vervuld: Hij werd de Zoon van God genoemd (o.a. Mat.3:17, Mat.14:32-33, Mat.16:13-17, Joh.3:16, Heb.1:1-3, 1 Joh.4:14-15).
6. Onvervuld: God heeft Hem nog niet de troon van zijn (voor)vader David gegeven. Jezus regeert nog niet over Israël (Dan.7:13-14, Mat.19:28, Zach.6:12-13)
7. Onvervuld: Zijn koninkrijk (het duizendjarig rijk) is nog niet begonnen (Op.20:4).

Opmerkingen

Opmerkelijk is wat de engel niet zegt over Jezus. Hij zegt niet dat Jezus zal leiden, sterven en na drie dagen weer opstaan. Maar misschien moeten we deze heilsdaden vatten onder de vierde profetie 'Hij zal groot zijn'.

Gerelateerde profetieën

Jezus zal afstammen van David (2 Sam. 7:12-16)
Mensenzoon wordt koning (Dan. 7:13-14)
Christenen die hebben volgehouden gaan duizend jaar regeren (Op. 20:4-6)