Profetie in de Bijbel

Profetie

Ouderlingen krijgen een krans

1 Petrus 5:4 | Webmaster3 | ingevoerd: 31-01-2019 | gewijzigd: 19-02-2019
Profeet: Petrus | Geadresseerde: ouderlingen
Trefwoorden: ouderlingen, wederkomst, krans, kroon

Samenvatting

Als Jezus terugkomt krijgen trouwe ouderlingen een krans

Bijbeltekst

4 En als de Opperherder verschijnt, dan zult u de onverwelkbare krans van de heerlijkheid verkrijgen.

Uitleg

De belofte in dit vers wordt gedaan aan de ouderlingen. Petrus roept in de eerdere verzen in dit hoofdstuk hen op de kudde van God te hoeden. Ze moeten dat vrijwillig te doen, niet uit winstbejag. Ze moeten niet heersen maar een voorbeeld voor de kudde worden.

Als de Opperherder verschijnt (Jezus), dan zullen zij de onverwelkbare krans van de heerlijkheid krijgen.

Wat voor krans is dat? In het Grieks wordt hier het woord στέφανος (stephanos) gebruik. Op enkele andere plaatsen in het Nieuwe Testament is dit woord vertaald als 'kroon'.

Jac. 1:12:
Zalig is de man die verzoeking verdraagt, want als hij beproefd gebleken is, zal hij de kroon van het leven ontvangen, die de Heere beloofd heeft aan hen die Hem liefhebben.

Aan de gemeente van Smyrna schrijft Jezus in Op.2:10:
Wees trouw tot in de dood, en Ik zal u de kroon van het leven geven.

In Op.4:4 ziet Johannes 24 ouderlingen rondom de troon staan:
En rondom de troon stonden vierentwintig tronen. En op de tronen zag ik de vierentwintig ouderlingen zitten, bekleed met witte kleren, en met gouden kronen op hun hoofd.
Johannes ziet dat de ouderlingen de kronen één voor één voor de troon werpen en God eren.

Vervuld: nee

De Opperherder (Jezus) is nog niet verschenen.
De ouderlingen hebben hun krans (of kroon) nog niet gekregen.

Gerelateerde profetieën

Wie verzoekingen verdraagt ontvangt een kroon (Jak. 1:12)
Bewaard worden voor het uur van verzoeking is mogelijk (Op. 3:10)