Profetie in de Bijbel

Profetie

De dagen van Noach en Lot

Lucas 17:26-37 | Webmaster3 | ingevoerd: 23-07-2020 | gewijzigd: 25-07-2020
Profeet: Jezus | Geadresseerde: farizeeërs
Trefwoorden: Noach, Lot, opname

Samenvatting

De dag dat de Zoon des Mensen geopenbaard wordt, lijken op de dagen Noach en Lot.

Bijbeltekst

26 En zoals het gebeurde in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des mensen.
27 Zij aten, zij dronken, zij namen ten huwelijk en zij werden ten huwelijk gegeven tot op de dag waarop Noach de ark binnenging en de zondvloed kwam en hen allen om deed komen.
28 Op dezelfde manier ook, zoals het gebeurde in de dagen van Lot: zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden.
29 Op de dag echter waarop Lot uit Sodom wegging, regende het vuur en zwavel uit de hemel en bracht hen allen om.
30 Evenzo zal het zijn op de dag waarop de Zoon des mensen geopenbaard zal worden.
31 Wie op die dag op het dak zal zijn, met zijn huisraad in huis, moet niet naar beneden gaan om het mee te nemen. En wie op de akker is, moet evenmin terugkeren naar wat hij achterliet.
32 Denk aan de vrouw van Lot.
33 Wie zijn leven zal proberen te behouden, zal het verliezen. En wie het zal verliezen, zal het behouden.
34 Ik zeg u: In die nacht zullen er twee op één bed zijn. De één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden.
35 Twee vrouwen zullen samen malen. De één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden.
36 Twee zullen er op de akker zijn. De één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden.
37 En zij antwoordden en zeiden tegen Hem: Waar, Heere? En Hij zei tegen hen: Waar het lichaam is, daar zullen de gieren zich verzamelen.

Uitleg

Op de vraag van Farizeeën wanneer het Koninkrijk van God zou komen, komt Jezus met een uitgebreid antwoord. In dit gedeelte vertelt Hij dat het zal zijn als in de dagen van Noach en de dagen van Lot. In beide dagen was het 'business as usual' voordat onverwachts de vernietiging begon: zij aten, zij dronken, zij namen ten huwelijk en zij werden ten huwelijk gegeven.

Het is niet zo dat het rustige tijden waren. In Gen. 6 lezen we dat in de dagen van Noach Gods zonen de dochters van de mensen tot vrouw namen en daaruit de geweldenaars van oude tijden geboren werden. We lezen in Gen.6:7: "de HEERE zag dat de slechtheid van de mens op de aarde groot was, en dat al de gedachtespinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren."

In de dagen van Lot werd in Gomorra, waar Lot woonde hoererij bedreven en gingen mensen ander vlees achterna (Jud.1:7). God zegt tegen Abram dat de zonde van Sodom en Gomorra heel zwaar is (Gen.18:20).

We zien ook dat de vernietiging begint nadat Noach en Lot veilig gesteld zijn.
Interessant is ook dat rechtvaardig genoemd worden, zie Gen.6:9 en 2 Pet.2:7)

Over de reddingsoperatie gaan de verzen 34-37: van twee mensen zal er plotseling één weggerukt worden. De ander blijft achter. Het zal zeer plotseling gebeuren. Twee mensen liggen te slapen, twee zijn aan het malen en twee op de akker aan het werk. Interessant is dat dit zaken zijn die op verschillende moment van de dag plaatsvinden. Hieruit kunnen we concluderen dat de opname van de gemeente over de hele wereld op eenzelfde moment plaatsvinden. Op de ene plaats zal dat 's nachts zijn, op de andere plaats overdag.

Vervuld: nee

De tijden zien er mogelijk uit als de dagen van Lot en Noach maar de rechtvaardigen zijn nog niet gered.

Gerelateerde profetieën

Jesaja profeteert over de opname (Jes. 26:19-21)
Als God vergelding brengt zullen de gelovigen beschermd worden (Ps. 91)
Lot gered uit Sodom (Gen. 19:1-29)