Profetie in de Bijbel

Profetie

De joden worden verspreid onder de volken

Amos 9:1-10 | Webmaster3 | ingevoerd: 24-11-2012 | gewijzigd: 24-11-2012
Profeet: Amos | Geadresseerde: Israël
Trefwoorden: Amos, joden, vervolging, diaspora, God

Samenvatting

Amos krijgt van God te horen dat de joden vervolgd zullen worden en verspreid zullen worden over de aarde.

Bijbeltekst

1 Ik zag de Heere staan bij het altaar, en Hij zei:

Sla tegen het kapiteel,
zodat de drempels beven,
en breek ze stuk op het hoofd van hen allen.
En wie van hen overblijft, dood Ik met het zwaard.
Niemand van hen die vluchten, zal ontvluchten,
en niemand van hen die ontkomen, zal gered worden.
2 Al drongen zij door tot in de hel,
Mijn hand zou hen vandaar weghalen;
en al stegen zij naar de hemel op,
Ik zou hen vandaar doen neerdalen.
3 Al verscholen zij zich op de top van de Karmel,
Ik zou hen opsporen om hen daar weg te halen;
en al verborgen zij zich van voor Mijn ogen op de zeebodem,
daar zou Ik een slang opdracht geven hen te bijten.
4 Al gingen zij voor hun vijanden uit in gevangenschap,
daar zou Ik het zwaard opdracht geven hen te doden.
Ik zal Mijn ogen op hen richten
ten kwade en niet ten goede.

5 De Heere, de HEERE van de legermachten,
Die het land aanraakt, zodat het wegsmelt
en al zijn inwoners rouw bedrijven,
omdat het in zijn geheel stijgen zal als de Nijl,
en wegzinken als de rivier van Egypte;
6 Hij, Die Zijn opperzalen in de hemel bouwde
en Zijn gewelf op de aarde grondvestte,
Hij, Die het water van de zee riep
en uitgoot over het aardoppervlak:
HEERE is Zijn Naam.

7 Bent U niet als de Cusjieten
voor Mij, Israëlieten?
spreekt de HEERE.
Heb Ik Israël niet weggeleid
uit het land Egypte,
de Filistijnen uit Kaftor
en de Syriërs uit Kir?

8 Zie, de ogen van de Heere HEERE
zijn gericht op dit zondige koninkrijk.
Ik zal het wegvagen
van de aardbodem.
Evenwel zal Ik het huis van Jakob niet geheel wegvagen,
spreekt de HEERE.

9 Want, zie, Ik geef opdracht,
en Ik zal het huis van Israël onder alle volken schudden,
zoals met een zeef geschud wordt;
geen steentje zal op de grond vallen.
10 Door het zwaard zullen sterven
alle zondaars van Mijn volk,
die zeggen: Het kwaad zal niet naderen
en ons niet tegemoettreden.

Uitleg

Amos krijgt van God te horen dat de joden vreselijk vervolgd zullen worden en verspreid zullen worden over de aarde. Opmerkelijk genoeg staat er dat God zelf de ellende over de joden brengt.

Vervuld: ja

Na de verwoesting van de tempel (jaar 70) zijn de joden verspreid over de aarde en op veel plaatsen vervolgd.

Opmerkingen

In dit Bijbelgedeelte staat niet waarom de joden vervolgd en verspreid zijn over de aarde. Misschien interessant om uit te zoeken wat de reden is.

Gerelateerde profetieën

De joden zullen verspreid worden over de hele aarde (Ez. 34:2-6)
Joden zullen het zwaar hebben maar hun tegenstanders worden gestraft (Ps. 129:1-8)