Profetie in de Bijbel

Profetie

God komt een einde maken aan het onrecht

Jesaja 59:15-20 | Webmaster3 | ingevoerd: 25-08-2014 | gewijzigd: 25-08-2014
Profeet: Jesaja | Geadresseerde: Israël
Trefwoorden: onrecht, wederkomst, rapture

Samenvatting

God laat het onrecht niet koud. Hij grijpt in met geweld.

Bijbeltekst

15 Ja, de waarheid ontbreekt,
en wie zich afkeert van het kwade, wordt beroofd.
En de HEERE zag het, en het was kwalijk in Zijn ogen
dat er geen recht was.
16 Omdat Hij zag dat er niemand was,
ontzette Hij Zich, want er was geen voorbidder.
Daarom bracht Zijn arm Hem heil,
en Zijn gerechtigheid, die ondersteunde Hem.
17 Want Hij trok de gerechtigheid aan als een harnas
en zette de helm van het heil op Zijn hoofd.
Het gewaad van de wraak trok Hij aan als kleding
en Hij hulde zich in de na-ijver als mantel.
18 Naar de daden, daarnaar zal Hij vergelden,
grimmigheid aan Zijn tegenstanders,
vergelding aan Zijn vijanden.
Aan de kustlanden zal Hij vergelden wat zij verdienen.
19 Dan zullen zij de Naam van de HEERE vrezen vanwaar de zon ondergaat,
en Zijn heerlijkheid van waar de zon opkomt.
Als de vijand zal komen als een rivier,
zal de Geest van de HEERE de banier tegen hem oprichten.
20 En naar Sion zal een Verlosser komen
voor wie zich in Jakob van overtreding bekeren,
spreekt de HEERE.

Uitleg

In dit hoofdstuk van Jesaja wordt een toestand beschreven van veel ongerechtigheid in de wereld. In deze verzen lezen we dat niemand er iets tegen doet en er zelfs geen voorbidder is. Mogelijk slaat dit op de kerk die - voordat Jezus terugkomt - weggerukt wordt van de aarde, waardoor het kwaad nog meer macht krijgt.

De situatie laat God niet koud. Hij grijpt in. En hoe. In de vers 17 lezen we dat hij een oorlogstenue aantrekt (harnas, helm, gewaad van wraak en na-ijver als mantel). Met geweld zal hij een einde aan het kwaad maken. Dat gebeurt rechtvaardig: Hij zal Zijn tegenstanders naar hun daden vergelden. Vers 19 laat zien wat het resultaat is: "Dan zullen zij de Naam van de HEERE vrezen vanwaar de zon ondergaat, en Zijn heerlijkheid van waar de zon opkomt".

De laatste regels vatten nog een keer samen wat er gebeurt: als de vijand als een rivier aan komt zetten, zal God met geweld ingrijpen en zal een Verlosser naar Sion (Jeruzalem) komen.

Vervuld: nee

God heeft nog geen einde gemaakt aan het onrecht. Er wordt ook nog steeds voorbede gedaan door mensen die getroffen worden door onrecht.

Gerelateerde profetieën

God komt naar de aarde om te oordelen (Ps. 50)
Jezus oordeelt alle volken (Mat. 25:31-46)
De HEERE komt naar Israël, heidenen stromen toe (Jes. 60:1-3)
De volken die Israël niet dienen, worden verwoest (Jes. 60:12)
De zondaars zullen van de aarde verdwijnen (Ps. 104:35)
Verdrukkers van christenen worden gestraft (2 Tess. 1:3-12)