Profetie in de Bijbel

Profetie

Het Seïrgebergte en de rest van Edom worden verwoest

Ezechiël 35:1-15 | Webmaster3 | ingevoerd: 26-11-2014 | gewijzigd: 26-11-2014
Profeet: Ezechiël | Geadresseerde: Israël
Trefwoorden: Seïr, Edom, verwoesting

Samenvatting

Ezechiël profeteert dat het Seïrgebergte en de rest van Edom een woestenij zullen worden.

Bijbeltekst

1 Het woord van de HEERE kwam tot mij:
2 Mensenkind, richt uw blik op het Seïrgebergte en profeteer ertegen.
3 Zeg ertegen: Zo zegt de Heere HEERE:
Zie, Ik zál u, Seïrgebergte!
Ik zal Mijn hand tegen u uitstrekken
en van u een verlaten woestenij maken.
4 Van uw steden zal Ik een puinhoop maken,
en zelf zult u een woestenij worden.
Dan zult u weten dat Ik de HEERE ben.
5 Omdat u een eeuwige vijandschap hebt en u de Israëlieten deed neerstorten door het geweld van het zwaard in de tijd van hun ondergang, in de tijd van de uiterste ongerechtigheid,
6 daarom, zo waar Ik leef, spreekt de Heere HEERE: Voorzeker, Ik zal u tot bloed maken en bloed zal u achtervolgen. Omdat u het bloedvergieten niet hebt gehaat, zal bloed u achtervolgen.
7 Ik zal het Seïrgebergte tot een verlaten woestenij maken en Ik zal eruit uitroeien wie erdoorheen trekt of wie er terugkeert.
8 Ik zal zijn bergen met zijn gesneuvelden vullen. Op uw heuvels, in uw dalen en bij al uw waterstromen, daar zullen zij liggen die vielen door het zwaard.
9 Ik zal u maken tot eeuwige woestenijen,
uw steden zullen niet meer bewoond worden.
Dan zult u weten dat Ik de HEERE ben.
10 Omdat u zegt: Die beide volken en die beide landen zullen mij toebehoren, wij zullen ze in bezit nemen, al zou de HEERE daar zijn,
11 daarom, zo waar Ik leef, spreekt de Heere HEERE: Ik zal handelen overeenkomstig uw toorn en overeenkomstig uw afgunst, waarmee u uit uw haat jegens hen bent opgetreden. Ik zal Mij onder hen bekendmaken, wanneer Ik u oordelen zal.
12 Dan zult u weten dat Ik, de HEERE, al uw beledigingen gehoord heb, die u tegen de bergen van Israël gesproken hebt: Ze zijn verwoest, ons tot voedsel gegeven.
13 U hebt u tegen Mij grootgemaakt met uw mond, en uw woorden tegen Mij overvloedig gemaakt. Ik heb ze Zelf gehoord.
14 Zo zegt de Heere HEERE: Tot blijdschap van heel de aarde zal Ik u tot een woestenij maken.
15 Overeenkomstig uw blijdschap over het erfelijk bezit van het huis van Israël, omdat het verwoest is, zo zal Ik bij u doen. U, Seïrgebergte en heel Edom, zult geheel en al een woestenij worden! Dan zullen zij weten dat Ik de HEERE ben.

Uitleg

Hoofdstuk 35 van Ezechiël is helemaal gewijd aan een dramatische gebeurtenis voor "het Seïrgebergte en heel Edom".

Om welk gebied gaat het?

  • Volgens Wikipedia is het Seïrgebergte een gebergte dat zich tussen de Dode Zee en de Golf van Akaba bevindt. Het ligt in het huidige Jordanië.
  • Het gebergte ligt in Edom, het land ten zuidoosten van Israël waar de nazaten van Esau woonden. Verschillende uitleggers denken dat Edom zich uitstrekt tot ver het Arabisch schiereiland in.

Wat er precies met het gebied en de inwoners gebeurt, is vaag. Wel worden de gevolgen duidelijk omschreven:
  • Het gebied wordt een woestenij. Het Hebreeuwse woord dat hier staat kan "verwoest" of "verlaten" betekenen.
  • Op de bergen, de heuvels, in de dalen en bij de waterstromen zullen degene liggen die "vielen door het zwaard". Kennelijk zullen er oorlogshandelingen plaatsvinden.
  • Wie er doorheen trekt of er terugkeert wordt uitgeroeid. Kennelijk is het ongezond om na deze gebeurtenis in het gebied te zijn.
  • De steden zullen niet meer bewoond worden (waarschijnlijk wegens het bovenstaande punt).

Wanneer gaat dit gebeuren?
Vers 11 geeft daar een interessante indicatie voor. "Ik zal men onder hen (=Israël) bekendmaken, wanneer ik u (=Seïr/Edom) oordelen zal". Uit andere profetieën lezen we dat in de eindtijd Jezus terug zal komen naar de aarde en door de joden als Messias erkend zal worden. Kennelijk is dat ook de tijd waarin deze profetie vervuld wordt.

Waarom overkomt dit deze regio?
De regio wordt gestraft voor "een eeuwige vijandschap" en omdat "u de Israëlieten deed neerstorten door het geweld van het zwaard in de tijd van hun ondergang". De straf is ook voor de poging het land Israël in bezit te nemen en omdat Edom zich blij maakte over de verwoesting van Israël.
De Edomieten waren eeuwenlang vijanden van Israël. Edom verleende Israël geen doortocht bij hun tocht door de woestijn, Edom hielp mee aan de verwoesting van Jeruzalem en de tempel, de Herodessen uit het Nieuwe Testament waren Edomieten, om wat voorbeelden te noemen. De vijandschap begon al toen Jakob en Esau in de buik van hun moeder Rebekka zaten (Gen. 25:22).

Vervuld: nee

Deze regio is nog steeds bewoond. De gebeurtenissen die hier beschreven worden, hebben nog niet plaatsgevonden.

Gerelateerde profetieën

Edom wordt een vernietigende slag toegebracht (Jer. 49:7-22)
Israël zal Edom aanvallen (Ez. 25:12-14)
God verslaat tegenstanders van Israël in Teman (Hab. 3)