Profetie in de Bijbel

Profetie

Psalm 83 oorlog

Psalm 83 | Webmaster3 | ingevoerd: 05-11-2012 | gewijzigd: 15-09-2014
Profeet: Asaf | Geadresseerde: Israel
Trefwoorden: Asaf, Psalm, oorlog, buurlanden

Samenvatting

Deze Psalm beschrijft het door buurlanden bedreigde IsraŽl. De schrijver vraagt God de vijanden te verslaan.

Bijbeltekst

1 Een lied, een psalm van Asaf.

2 O God, zwijg niet, houd U niet doof,
wees niet stil, o God!
3 Want zie, Uw vijanden tieren,
wie U haten, steken hun hoofd omhoog.

4 Zij beramen listig een heimelijke aanslag tegen Uw volk
en beraadslagen tegen Uw beschermelingen.
5 Kom, zeiden zij, laten wij hen uitroeien, zodat zij geen volk meer zijn
en aan de naam van IsraŽl niet meer gedacht wordt.

6 Want samen hebben zij in hun hart beraadslaagd;
dezen hebben een verbond tegen U gesloten:
7 de tenten van Edom en de IsmaŽlieten,
Moab en de Hagrieten,

8 Gebal, Ammon en Amalek,
Filistea met de bewoners van Tyrus.
9 Ook AssyriŽ heeft zich bij hen aangesloten,
zij zijn voor de zonen van Lot een sterke arm geweest. Sela

10 Doe met hen als met Midian, als met Sisera,
als met Jabin aan de beek Kison:
11 zij zijn weggevaagd te Endor,
zij zijn geworden tot mest op de aardbodem.

12 Maak hen en hun edelen als Oreb en als ZeŽb,
al hun vorsten als Zebah en als Zalmuna,
13 die zeiden: Laten wij deze woningen van God
voor onszelf in bezit nemen.

14 Mijn God, maak hen als een werveldistel,
als stoppels voor de wind.
15 Zoals vuur een woud verbrandt,
zoals de vlam de bergen verzengt,

16 achtervolg hen zů met Uw storm,
jaag hun schrik aan met Uw wervelwind.
17 Bedek hun gezicht met schande,
dan zullen zij, HEERE, Uw Naam zoeken.

18 Laten zij beschaamd en door schrik overmand zijn tot in eeuwigheid,
laten zij rood van schaamte worden en omkomen.
19 Dan zullen zij weten, dat U Ė Uw Naam is HEERE! Ė U alleen
de Allerhoogste bent over de hele aarde.

Uitleg

De eerste vraag die je bij deze psalm kunt stellen is: is dit wel een profetie? Het lijkt op het eerste gezicht een lied waarin God om hulp gebeden wordt, niet een concrete voorspelling van iets wat gaat gebeuren. Toch zijn er twee goede argumenten om ervan uit te gaan dat dit een profetie is:
- Deze psalm is geschreven door Asaf, die een profeet was (2 Kronieken 29:30).
- De uitgangssituatie waarover het in dit lied gaat heeft zich nog niet eerder voorgedaan.

Psalm 83 beschrijft hoe IsraŽl bedreigd wordt door de directe buurlanden. Genoemd worden de volgende volken:

1. de tenten van Edom - nazaten van Esau, wonen in JordaniŽ (sommigen denken ook Palestijnse vluchtelingen).
2. IsmaŽlieten - nazaten van IsmaŽl, arabieren wonen in Saoedi-ArabiŽ.
3. Moabieten - noemen zich nu Palestijnen, wonen in IsraŽl en JordaniŽ.
4. Hagrieten - nazaten van Hagar, wonen in Egypte.
5. Gebal - bewoners van Libanon.
6. Ammon - Palestijnen in JordaniŽ
7. Amalek - Arabische volken, wonen in hele regio
8. Filistea - Arabieren die in Gaza wonen.
9. de bewoners van Tyrus - het huidige Libanon
Ze krijgen steun van:
10. AssyriŽ (gebied dat bestaat uit delen van SyriŽ, Irak en Turkije)

Deze landen beramen gezamenlijk een aanslag tegen IsraŽl. Het moet het volk totaal uitroeien.

De schrijver van de Psalm vraagt God of het ze mag vergaan als:
- Midian: Dit kan verwijzen naar de geschiedenis uit Numeri 31. Het leger van Mozes doodde alle inwoners van Midian (ook de vijf koningen), behalve vrouwen en die nog geen seks hadden gehad met een man (Num.31). Of het verwijst naar Gideon die met een klein leger (300 man) Midian versloeg waarbij de Midianieten met elkaar in gevecht raakten (Richteren 7).
- Jabin en Sisera (Rechters 4): Jabin was koning van de Kanašnieten en Sissera was zijn legerleider. Het leger van Sissera werd door de IsraŽlieten bij de rivier de Kidron gedood. Sissera zelf was een tent van een bevriende familie ingevlucht en viel uitgeput in slaap. Hij werd gedood door een vrouw van deze familie die hem een tentpin door het hoofd sloeg.

Interessant is wat in vers 4 bedoeld wordt met "uw beschermelingen". In het Hebreeuws staat hier het woord צָפַן (tsaphan). Dat kan betekenen verborgen of opgeborgen. Sommige uitleggers vermoeden dat deze oorlog zal plaatsvinden na de rapture, en dat deze verborgenen de christenen zijn die van de aarde zijn weggerukt.

Vervuld: nee

Deze oorlog heeft nog niet plaatsgevonden.

Opmerkingen

De Psalm-83-oorlog is een andere dan de oorlog die in EzechiŽl 38 wordt beschreven. Aanvallende landen, hun doelstelling en de toestand waarin IsraŽl voor het begin van de strijd verkeerd, zijn verschillend. Dat de meeste landen uit Psalm 83 niet meedoen aan de nieuwe oorlog zou volgens verschillende uitleggers kunnen komen doordat die zijn weggevaagd in de eerste oorlog.

Gerelateerde profetieŽn

Moab en Ammonnieten worden gestraft (Zef. 2:8-10)
IsraŽl zal Edom aanvallen (Ez. 25:12-14)

Reageer op deze bijdrage

Plaats hier een snelle reactie of log in en plaats een reactie met uw account.

Uw reactie
Controlevraag
Verder