Profetie in de Bijbel

Profetie

Jezus zal ooit terugkomen uit de hemel

Handelingen 3:19-26 | Webmaster3 | ingevoerd: 16-01-2021 | gewijzigd: 17-01-2021
Profeet: Petrus | Geadresseerde: Israëlitishe mannen
Trefwoorden: Jezus, herstel, Israël

Samenvatting

Petrus zegt dat Jezus in de Hemel blijft, tot de tijden waarin alle dingen hersteld worden.

Bijbeltekst

19 Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heere,
20 en Hij Jezus Christus zal zenden, Die tevoren aan u verkondigd is.
21 Hem moet de hemel ontvangen tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld, waarover God gesproken heeft bij monde van al Zijn heilige profeten door de eeuwen heen.
22 Want Mozes heeft tegen de vaderen gezegd: De Heere, uw God, zal voor u een Profeet laten opstaan uit uw broeders, zoals ik; naar Hem moet u luisteren in alles wat Hij tot u zal spreken.
23 En het zal zo zijn dat al wie niet geluisterd zal hebben naar deze Profeet, uit het volk uitgeroeid zal worden.
24 En ook al de profeten vanaf Samuel en zovelen als er daarna gesproken hebben, hebben deze dagen aangekondigd.
25 U bent kinderen van de profeten en van het verbond dat God met onze vaderen sloot, toen Hij tegen Abraham zei: En in uw Nageslacht zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden.
26 God, Die Zijn Kind Jezus heeft doen opstaan, heeft Hem eerst naar u gezonden om u hierin te zegenen dat Hij ieder van u zou afbrengen van zijn slechte daden.

Uitleg

Nadat Petrus en Johannes bij de tempelpoort een kreupele man genezen hebben, geeft Petrus een verklaring van deze opmerkelijke gebeurtenis. Hij zegt dat dit het resultaat is van geloof in Jezus en roept zijn toehoorders (Israëlitische mannen) op zich te bekeren. Kern van dit Bijbelgedeelte is vers 21. Daarin staat dat de hemel Jezus moet ontvangen "tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld, waarover God gesproken heeft bij monde van al Zijn heilige profeten door de eeuwen heen". Het volgende vers vertelt dat Mozes hier al over gesproken heeft. Hij heeft gewaarschuwd dat wie niet naar deze Profeet luistert uit het volk uitgeroeid zal worden.

In vers 19 lezen een voorwaarde voor de terugkeer van Jezus. Dat zal pas gebeuren als de Israëlitische mannen tot inkeer zijn gekomen en zich hebben bekeerd. Zie Hosea 5:15: 15:

Ik ga en keer terug naar Mijn woonplaats,
totdat zij zich schuldig weten
en Mijn aangezicht zoeken.
In hun benauwdheid zullen zij Mij ernstig zoeken.


En Mattheus 23:39:

15 Ik ga en keer terug naar Mijn woonplaats,
totdat zij zich schuldig weten
en Mijn aangezicht zoeken.
In hun benauwdheid zullen zij Mij ernstig zoeken.


Wat houdt het herstel in waarover vers 21 het heeft?
We kunnen denken aan Ezechiël 37 waarin we over de dode botten lezen die weer tot leven komen.

Of aan Amos 9:14-15:

14 Ik zal een omkeer brengen in de gevangenschap van Mijn volk Israël.
Zij zullen de verwoeste steden herbouwen en bewonen,
zij zullen wijngaarden planten en de wijn ervan drinken,
zij zullen tuinen aanleggen en de vrucht ervan eten.
15 Ik zal hen in hun land planten,
en zij zullen nooit meer weggerukt worden uit hun land,
dat Ik aan hen gegeven heb, zegt de HEERE, uw God.


Of Ezechiël 36:27-28

27 Ik zal Mijn Geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in Mijn verordeningen wandelt en dat u Mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt.
28 U zult wonen in het land dat Ik uw vaderen gegeven heb, u zult een volk voor Mij zijn en Ík zal een God voor u zijn.

Vervuld: nee

Jezus is nog niet teruggekeerd. Het herstel van Israël is nog niet voltooid.

Gerelateerde profetieën

Jezus stelt voorwaarde voor zijn tweede komst (Mat. 23:39)
Jeruzalem wordt verwoest, Jezus komt terug als de Joden Hem erkennen (Luc. 13:34-35)
God keert terug als de joden in hun benauwdheid Hem zoeken (Hos. 5:15)