Profetie in de Bijbel

Profetie

Jeruzalem wordt verwoest, Jezus komt terug als de Joden Hem erkennen

Lucas 13:34-35 | Webmaster3 | ingevoerd: 31-12-2019 | gewijzigd: 01-01-2020
Profeet: Jezus | Geadresseerde: farizeeën
Trefwoorden: Jeruzalem, verwoesting, terugkomst

Samenvatting

Jezus zegt dat Jeruzalem een woestenij wordt en dat de joden Hem niet meer zullen zien, totdat ze erkennen dat Hij in naam van de Heere komt.

Bijbeltekst

34 Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en stenigt die naar u toe gezonden zijn, hoe vaak heb Ik uw kinderen bijeen willen brengen, op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels, maar u hebt niet gewild!
35 Zie, uw huis wordt als een woestenij voor u achtergelaten. Voorwaar, Ik zeg u dat u Mij niet zult zien, totdat de tijd zal gekomen zijn dat u zult zeggen: Gezegend is Hij Die komt in de Naam van de Heere.

Uitleg

Jezus is in gesprek met enkele farizeeën. Nadat Hij heeft gezegd dat Hij in Jeruzalem zal sterven (en op de derde dag 'voleindigd' zou worden) komt Hij met twee profetieën:

1. Jeruzalem zal als een woestenij achtergelaten worden. In vers 33 legt Hij uit waarom: Jezus wilde als een hen haar kuikens bijeenbrengen "maar u hebt niet gewild". De geschiedenis zou dus heel anders gelopen zijn, als de Joden Jezus hadden erkend als Messias.

2. De Joden zullen Jezus niet meer zien, totdat ze zullen zeggen "Gezegend is Hij Die komt in de Naam van de Heere". Jezus citeert hier Psalm 118:26. Jezus zal zich pas weer aan Israël laten zien als de Joden erkend hebben dat Hij de Messias is.

Vervuld: gedeeltelijk

1. Deze profetie is vervuld. Jeruzalem is in het jaar 70 verwoest door de Romeinen aan het einde van de Joodse Oorlog (zie Wikipedia).

2. Deze profetie is nog niet vervuld. Jezus heeft zich nog niet getoond aan Israël, omdat de Joden Hem nog niet erkend hebben als Messias (met uitzondering van een kleine minderheid aan christenen in het land). In Hosea 5:15 lezen we dat dit pas gebeurt in een tijd van benauwdheid: "Ik ga en keer terug naar Mijn woonplaats, totdat zij zich schuldig weten en Mijn aangezicht zoeken. In hun benauwdheid zullen zij Mij ernstig zoeken."

Gerelateerde profetieën

Jezus wordt op de derde dag voleindigd (Luc. 13:31-33)
God keert terug als de joden in hun benauwdheid Hem zoeken (Hos. 5:15)
Jezus stelt voorwaarde voor zijn tweede komst (Mat. 23:39)