Profetie in de Bijbel

Profetie

Barmhartige Samaritaan geeft twee penningen

Lucas 10:25-37 | Webmaster3 | ingevoerd: 14-07-2021 | gewijzigd: 17-07-2021
Profeet: Jezus | Geadresseerde: wetgeleerde
Trefwoorden: barmhartige Samaritaan, Jezus, wederkomst

Samenvatting

De barmhartige Samaritaan geeft de waard van de herberg twee penningen, vertrekt en belooft terug te komen.

Bijbeltekst

25 En zie, een wetgeleerde stond op om Hem te verzoeken, en zei: Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven?
26 En Hij zei tegen hem: Wat staat er in de Wet geschreven? Wat leest u daar?
27 Hij antwoordde en zei: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf.
28 Hij zei tegen hem: U hebt juist geantwoord. Doe dat en u zult leven.
29 Maar hij wilde zichzelf rechtvaardigen en zei tegen Jezus: Wie is mijn naaste?
30 Jezus antwoordde en zei: Een man ging van Jeruzalem naar Jericho en viel in de handen van rovers, die hem de kleren uittrokken, hem daarbij slagen toedienden en hem bij hun vertrek halfdood lieten liggen.
31 Toevallig kwam er een priester langs diezelfde weg, en toen hij hem zag, ging hij aan de overkant voorbij.
32 Evenzo ging ook een Leviet, toen hij op die plek kwam en hem zag, aan de overkant voorbij.
33 Maar een Samaritaan die op reis was, kwam in zijn buurt, en toen hij hem zag, was hij met innerlijke ontferming bewogen.
34 En hij ging naar hem toe, verbond zijn wonden en goot er olie en wijn op. Hij tilde hem op zijn eigen rijdier, bracht hem naar een herberg en verzorgde hem.
35 En toen hij de volgende dag wegging, haalde hij twee penningen tevoorschijn, en hij gaf ze aan de waard en zei tegen hem: Zorg voor hem, en wat u verder aan kosten maakt, zal ik u geven als ik terugkom.
36 Wie van deze drie denkt u dat de naaste geweest is van hem die in handen van de rovers gevallen was?
37 En hij zei: Degene die hem barmhartigheid bewezen heeft. Jezus zei tegen hem: Ga heen en doet u evenzo.

Uitleg

Wie is de barmhartige Samaritaan over wie Jezus vertelt in deze gelijkenis? Natuurlijk moeten we allemaal handelen als deze man, maar de echte Samaritaan die zich belangeloos gaf voor de mensen, is natuurlijk Jezus. Als je op deze manier naar deze gelijkenis kijkt, lijkt de gelijkenis profetische betekenis te krijgen.

Met het slachtoffer van de rovers wordt waarschijnlijk de mensheid bedoeld. Die daalt af van de heilige stad Jeruzalem naar de wereldse stad Jericho. De Samaritaan brengt het slachtoffer naar een herberg, geeft de waard twee penningen, vertrekt en belooft terug te komen.

Een penning is het loon voor 1 dag. In Mat. 20:2 lezen we: "Nadat hij het met de arbeiders eens geworden was voor een penning per dag, zond hij hen zijn wijngaard in."

Kennelijk komt de Samaritaan over twee dagen terug. Voor God zijn duizend jaar als één dag.
Ps.90:4 "Want duizend jaren zijn in Uw ogen als de dag van gisteren, wanneer die voorbijgegaan is, of als een wake in de nacht."
2 Petr.3:8 "Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Heere is als duizend jaar en duizend jaar als één dag."

Wanneer deze gelijkenis echt over Jezus gaat, zouden we de conclusie mogen trekken dat Jezus tweeduizend jaar na zijn hemelvaart terugkomt.

Vervuld: nee

Jezus is nog niet teruggekomen, maar als deze gelijkenis inderdaad profetisch is, zal dat spoedig gebeuren. Bijna tweeduizend jaar zijn inmiddels verstreken sinds de hemelvaart.

Gerelateerde profetieën

Israël zal twee dagen verdrukt worden maar op de derde dag opstaan (Hos. 6:1-3)
Gelovigen moeten terugkomst van Jezus verwachten (Luc. 12:35-40)