Profetie in de Bijbel

Profetie

Gebed beschrijft het lijden van Jezus

Psalm 88 | Webmaster3 | ingevoerd: 03-11-2016 | gewijzigd: 04-11-2016
Profeet: de zonen van Korach | Geadresseerde: Israël
Trefwoorden: Jezus, lijden, kruis, dood, dodenrijk

Samenvatting

Psalm 88 beschrijft het lijden van Jezus.

Bijbeltekst

Gebed in zware beproeving
1 Een lied, een psalm van de zonen van Korach, voor de koorleider, op Machalath Leannoth; een onderwijzing van Heman, de Ezrahiet.
2 HEERE, God van mijn heil,
overdag en in de nacht kom ik voor U en roep ik.
3 Laat mijn gebed voor Uw aangezicht komen,
neig Uw oor tot mijn roepen.
4 Want mijn ziel is verzadigd van ellende,
mijn leven raakt bijna het graf.
5 Ik word gerekend tot hen die in de kuil neerdalen,
ik ben geworden als een man zonder kracht,
6 afgezonderd onder de doden,
net als de gesneuvelden, die in het graf liggen:
daar denkt U niet meer aan!
Zíj zijn afgesneden van Uw hand.
7 U hebt mij in de onderste kuil gelegd,
in duistere oorden, in diepten.
8 Uw grimmigheid leunt op mij,
U hebt mij neergedrukt door al Uw golven. Sela
9 Mijn bekenden hebt U ver van mij verwijderd,
U hebt mij tot iets gruwelijks voor hen gemaakt;
ik ben opgesloten en kan er niet uit komen.
10 Mijn oog is treurig van ellende;
HEERE, ik roep tot U de hele dag,
ik strek mijn handen naar U uit.
11 Zou U wonderen doen aan de doden?
Of zouden gestorvenen opstaan en U loven? Sela
12 Zou er van Uw goedertierenheid in het graf verteld worden,
van Uw trouw in het verderf?
13 Zouden Uw wonderen bekend worden in de duisternis,
Uw gerechtigheid in het land van vergetelheid?
14 Ik echter, ik roep tot U, HEERE,
mijn gebed komt U tegemoet in de morgen.
15 HEERE, waarom verstoot U mijn ziel?
Waarom verbergt U Uw aangezicht voor mij?
16 Ellendig ben ik en stervende van jongs af,
ik draag Uw bedreigingen, ik ben radeloos.
17 Uw brandende toorn gaat over mij heen,
Uw verschrikkingen doen mij omkomen.
18 De hele dag omringen ze mij als water,
ze omsingelen mij, allemaal.
19 Geliefden en vrienden hebt U ver van mij verwijderd,
mijn bekenden zijn duisternis.

Uitleg

Dit lied van de zonen van Korach is volgens het opschrift een gebed in zware beproeving. Als we de tekst lezen blijken veel aspecten te verwijzen naar het lijden en sterven van Jezus.

v.4: "mijn ziel is verzadigd van ellende, mijn leven raakt bijna het graf" - Jezus werd ter dood veroordeeld;
v.5: "Ik word gerekend tot hen die in de kuil neerdalen, ik ben geworden als een man zonder kracht" - Jezus stierf;
v.6: "afgezonderd onder de doden,net als de gesneuvelden, die in het graf liggen: daar denkt U niet meer aan!" - Jezus werd door God verlaten;
v.7: "U hebt mij in de onderste kuil gelegd, in duistere oorden, in diepten." - Jezus werd begraven, maar je kunt ook lezen: Jezus daalde af naar het dodenrijk (beschreven in Luc.16:19- 31), waar Hij Zijn overwinning bekendgemaakt heeft. Ook ging Hij naar de plek waar de demonen sinds de zondvloed gevangen zitten (zie Col.2:15, Jud.6).
v.8: "8 Uw grimmigheid leunt op mij, U hebt mij neergedrukt door al Uw golven. Sela" - Jezus kreeg een zeer zware straf, Hij droeg alle zonden;
v.9: "9 Mijn bekenden hebt U ver van mij verwijderd, U hebt mij tot iets gruwelijks voor hen gemaakt; ik ben opgesloten en kan er niet uit komen." - Jezus werd door zijn volgelingen verlaten (Mat.26:56);
v.11: "11 Zou U wonderen doen aan de doden? Of zouden gestorvenen opstaan en U loven? Sela" - een fascinerende vraag, want juist Jezus zou de dood overwinnen en opstaan (o.a. Mat.28);
v.12: "Zou er van Uw goedertierenheid in het graf verteld worden,
van Uw trouw in het verderf?" - in de periode dat Jezus in het graf liet Hij zich zien aan gestorvenen en liet hij zien dat Hij de dood had overwonnen;
v.15: "15 HEERE, waarom verstoot U mijn ziel? Waarom verbergt U Uw aangezicht voor mij?" - Jezus werd verlaten door Zijn Vader (Mar.15:34);
v.16: "Ellendig ben ik en stervende van jongs af, ik draag Uw bedreigingen, ik ben radeloos." - het lijden van Jezus begon al op jonge leeftijd, Jezus droeg de zonden;
v.17: "Uw brandende toorn gaat over mij heen, Uw verschrikkingen doen mij omkomen." - het is de toorn van God (die eigenlijk voor zondige mensen bedoeld was), die op Jezus uitgestort wordt;
v.18: "De hele dag omringen ze mij als water, ze omsingelen mij, allemaal." - mogelijk een verwijzing naar het kruis waaromheen de tegenstanders van Jezus zich verzamelden. We moeten ook denken aan Psalm 22:13 "Vele stieren hebben mij omringd, sterke stieren van Basan hebben mij omsingeld";
v.19: "Geliefden en vrienden hebt U ver van mij verwijderd,
mijn bekenden zijn duisternis." - de vrienden van Jezus sloegen op de vlucht (Mat.26:56);

Vervuld: ja

Jezus heeft in zijn lijden alle aspecten van deze profetische psalm vervuld.

Gerelateerde profetieën

Psalm over het lijden van Jezus aan het kruis (Ps. 22:14-18)
De Messias neemt de zonden van mensen op zich (Jes. 53:5-6)
De Messias zal gerekend worden tot de misdadigers (Jes. 53:12)
Jezus wordt geslagen en bespuugd (Jes. 50:6)