Profetie in de Bijbel

Profetie

Jezus zal ons wegrukken uit deze wereld

Galaten 1:1-5 | Webmaster3 | ingevoerd: 27-04-2016 | gewijzigd: 27-04-2016
Profeet: Paulus | Geadresseerde: Galaten
Trefwoorden: opname, Paulus, Galaten

Samenvatting

Paulus schrijft aan de Galaten dat Jezus ons zal ontrukken aan de tegenwoordige slechte wereld.

Bijbeltekst

1 Paulus, een apostel – geroepen, niet vanwege mensen, ook niet door een mens, maar door Jezus Christus en God de Vader, Die Hem uit de doden opgewekt heeft –
2 en al de broeders die bij mij zijn, aan de gemeenten van Galatië:
3 genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus,
4 Die Zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat Hij ons zou ontrukken aan de tegenwoordige slechte wereld, overeenkomstig de wil van onze God en Vader.
5 Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.

Uitleg

Dit is de aanhef van de brief van Paulus aan de gemeenten in Galatië. Hij schrijft in vers 4 iets opmerkelijks over Jezus. Die heeft Zichzelf gegeven voor onze zonden opdat hij ons zou ontrukken aan de tegenwoordige slechte wereld. Voor het woord 'ontrukken' gebruikt Paulus het Griekse woord ἐξαιρέω. Dit wordt op andere plaatsen vertaald met verlossen (4x), uitrukken (2x) en ontzetten (1x). Het lijkt dat Paulus hier doelt op de opname van de gemeente.

Vervuld: nee

De gemeenten zijn nog niet weggerukt uit de slechte wereld.

Gerelateerde profetieën

Jesaja profeteert over de opname (Jes. 26:19-21)
De doden zullen eerst opgenomen worden bij de opname (1 Tess. 4:13-18)
De antichrist komt nadat de afval is gekomen (2 Tess. 2:3-4)
Paulus legt uit wat er bij de opname gebeurt (1 Kor. 15:51-53)
Wie de HEERE aanroept wordt gered (Jl. 2:32)
De terugkeer van Jezus zal zijn als de bliksem (Luc. 17:22-24)