Profetie in de Bijbel

Profetie

Jezus komt terug op de wolken

Mattheüs 26:64 | Webmaster3 | ingevoerd: 04-05-2018 | gewijzigd: 14-06-2018
Profeet: Jezus | Geadresseerde: hogepriester
Trefwoorden: Jezus, hogepriester, wolken, wederkomst

Samenvatting

Jezus zegt dat Hij aan de rechterhand van de kracht van God zal zitten en op de wolken van de hemel komt.

Bijbeltekst

64 Jezus zei tegen hem: U hebt het gezegd. Maar Ik zeg u: Van nu aan zult u de Zoon des mensen zien zitten aan de rechterhand van de kracht van God en zien komen op de wolken van de hemel.

Uitleg

Jezus is naar het sanhedrin (joods gerechtshof) gebracht en staat tegenover hogepriester Kajafas. Die vraagt Hem te verklaren dat Hij de Christus is, de Zoon van God. Het antwoord dat Jezus aan Kajafas geeft kunnen lezen als een bevestiging. Ook Kajafas vat het antwoord op als een 'ja' en concludeert dat Jezus zich schuldig heeft gemaakt aan godslastering.

Daarna komt Jezus met twee profetische uitspraken. Hij richt zich daarbij niet tot Kajafas in het bijzonder maar op veel meer mensen. Het woord dat in de Herziene Statenvertaling vertaald is als 'u' duidt in het Grieks op een meervoud. Je zou het dus beter kunnen vertalen met 'jullie' (de Bijbel in Gewone Taal doet dit dan ook).

- Van nu aan zult u de Zoon des mensen zien zitten aan de rechterhand van de kracht van God...
Jezus zal aan de rechterhand van God zitten, zoals David beschrijft in Psalm 110:1: "De HEERE heeft tot mijn Heere gesproken: Zit aan Mijn rechterhand, totdat Ik Uw vijanden gemaakt zal hebben tot een voetbank voor Uw voeten".
In Dan.7 beschrijft Daniël een visioen hij ziet dat iemand als een Mensenzoon met de wolken bij de Oude van dagen komt en Hem wordt heerschappij, eer en koningschap geeft.

- ...en zien komen op de wolken van de hemel.
De Zoon des Mensen zal op de wolken van de hemel terugkomen schrijven Mat.24:30, Hand. 1:11 en Openb. 1:7.
Mat.24:30: "En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des mensen verschijnen; en dan zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven en zij zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid."
Hand. 1:11: "Galilese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan."
Openb. 1:7: "Zie, Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem zien, ook zij die Hem doorstoken hebben."

Vervuld: nee

Jezus heeft plaatsgenomen aan de rechterhand van God, maar hij is nog niet teruggekeerd.

Gerelateerde profetieën

Jezus komt met de wolken (Op. 1:7)
Mensenzoon komt met de wolken bij de Oude van dagen (Dan. 7:13)
Jezus over zijn wederkomst (Mat. 24:29-31)
Jezus over zijn wederkomst (Mar. 13:24-27)