Profetie in de Bijbel

Profetie

Wie Jezus wil volgen, moet zijn kruis dragen

Markus 8:34-38 | Webmaster3 | ingevoerd: 07-09-2018 | gewijzigd: 07-01-2019
Profeet: Jezus | Geadresseerde: discipelen, menigte
Trefwoorden: Jezus, wederkomst, vervolging

Samenvatting

Wie Jezus wil volgen, moet zijn kruis dragen. Jezus komt terug in de heerlijkheid van Zijn Vader, met de engelen.

Bijbeltekst

34 En toen Hij de menigte met Zijn discipelen bij Zich geroepen had, zei Hij tegen hen: Laat wie achter Mij wil komen zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen.
35 Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven zal verliezen omwille van Mij en om het Evangelie, die zal het behouden.
36 Want wat zal het een mens baten als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade lijdt?
37 Of wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel?
38 Want wie zich voor Mij en Mijn woorden geschaamd zal hebben in dit overspelig en zondig geslacht, voor hem zal de Zoon des mensen Zich ook schamen wanneer Hij zal komen in de heerlijkheid van Zijn Vader, met de heilige engelen.

Uitleg

Uit deze woorden van Jezus leren we twee belangrijke dingen:
1. Wie Jezus volgt staat lijden te wachten. Zo iemand moet zichzelf verloochenen en zijn kruis opnemen en krijgt het dus zwaar.
2. Jezus komt terug in de heerlijkheid van Zijn Vader, met de heilige engelen. Hij zal zich schamen voor wie zich voor Hem en Zijn woorden geschaamd heeft.

Vervuld: gedeeltelijk

1. Veel mensen die gekozen hebben om Jezus te volgen worden vervolgd.
2. Jezus is nog niet teruggekomen.

Opmerkingen

Deze verzen komen voor een groot deel overeen met Luc. 9:23-27.

Gerelateerde profetieën

Wie het evangelie brengt, zal vervolgd worden (Mat. 10:16-22)
Farizeeën zullen christenen vervolgen (Mat. 23:34-36)
De zonen van Zebedeüs zullen lijden (Mat. 20:20-28)
Wie Jezus wil volgen, moet zijn kruis dragen (Luc. 9:22-26)